Jak CERTIFIX naplňuje požadavky …


ZÁKON Č. 253/2008 SB. PROTI PRANÍ PENĚZ
Právnické osoby

Právní povinnosti. Podle ustanovení § 29b odst. 1 a 4 zákona č. 253/2008 Sb. proti praní peněz má každá právnická osoba povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele, a to to tak, aby tyto údaje byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požaduje směrnice AML (viz níže). Takové údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti má poté právnická osoba povinnost zapsat do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

CERTIFIX umožňuje právnickým osobám zaznamenat jejich skutečné majitele a vlastnickou a řídicí strukturu (údaje o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiné odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele) elektronicky zaznamenat a doložit strukturovaným způsobem tak, aby tyto informace byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požaduje ustanovení čl. 30 odst. 1 směrnice EU proti praní peněz (viz níže). Aby byly adekvátní, přesné a aktuální, znamená to, za prvé, že tyto informace jsou identifikovány v souladu s Pokyny FATF a OECD (viz níže): to zahrnuje provedení ověření, že: (i) na každé vlastnické (akcionářské/společnické/členské) úrovni byla identifikována skladba podílu ve výši plných 100 %; dále že (ii) na každé úrovni byl určen v rámci uvedených 100 % ovládající podíl a jeho přímý vlastník či vlastníci; a nakonec, že (iii) byla zjištěna přítomnost nebo absence osoby jednající jako zástupce jménem subjektu s ovládajícím podílem. Za druhé, aby byly adekvátní, přesné a aktuální znamená, že všechny informace podle předchozí věty byly doloženy relevantními dokladovými dokumenty: relevantní dokladový dokument v tomto ohledu znamená dokument konstitutivního charakteru, tzn. doklad, který – podle rozhodného práva, jímž se řídí daný korporátní subjekt, ke kterému se tento doklad vztahuje – určuje jako rozhodný rozhodující zdroj informací o takovém subjektu a podílu na něm či v něm. Aby dokladový dokument byl v tomto kontextu konstitutivní znamená, že má nejvyšší právní sílu, ze všech dokumentů, jež mohou obsahovat informace o předmětném subjektu a podílu na něm či v něm; jinými slovy, dokladový dokument má konstitutivní charakter, pokud nemůže existovat jiný dokladový dokument, který by mohl „přebít“ informace o subjektu a podílu na něm či v něm obsažené v prvním dokladovém dokumentu.

CERTIFIX rovněž umožňuje předložit certifikovanou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele (údaje o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiné odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele): bankám, finančním institucím a dalším povinným subjektům podle předpisů proti praní peněz, rejstříkovým soudů vedoucím evidence skutečných majitelů, veřejným zadavatelům (veřejných zakázek), poskytovatelům dotací z fondů EU nebo ze státního rozpočtu či rozpočtů vyšších územně samosprávných celků atd.

Banky, finanční instituce a další povinné subjekty podle předpisů proti praní peněz

Právní povinnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona proti praní peněz provádí povinná osoba kontrolu klienta, která podle odst. 2 písm. b) a c) téhož paragrafu zahrnuje: (i) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, a (ii) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu. Tato ustanovení zákona proti praní peněz doplňuje Metodický pokyn č. 3 Finančního analytického úřadu (ze dne 29. října 2013 (aktualizován 17. května 2017) č. j. FAU-30944/2017/03) určený povinným osobám – zjišťování skutečného majitele povinnými osobami.

CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požadují předpisy AML. Pokud jsou informace o vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li registrující právnická osoba Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy klienta nebo protože to doporučuje či požaduje příslušná banka či finanční instituce, mohou si být tyto banky a finanční instituce jisté, že informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Banka či finanční instituce již proto nemusí tyto informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně může banka či finanční instituce v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) svého klienta kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené. Alternativně, mohou banky a finanční instituce používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur jejich klientů. Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim jejich klienti o jejich skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

(POZN.: viz výše popis způsobu, jakým CERTIFIX ověřuje adekvátnost, přesnost a aktuálnost informací o skutečném majiteli a jeho vlastnické a řídicí struktuře (skutečně držené účasti)); a viz níže popis způsobu, jak CERTIFIX umožňuje odhalovat nesrovnalosti mezi informacemi zapsanými v evidencích skutečných majitelů a právně platných a správných informací o skutečném majiteli a jeho vlastnické a řídicí struktuře (skutečně držené účasti).

ZÁKON Č. 304/2013 SB., O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

Právní povinnosti. Podle §§ 118b zákona č. 304/2013 Sb. mají rejstříkové soudy povinnost zapsat informace o skutečných majitele a „podílu či jiné skutečnosti, na níž je postavení skutečného majitele založeno“. V rámci zápisu by podle požadavků směrnice AML měly rejstříkové soudy ověřit i „aktuálnost, adekvátnost a přesnost“ takto zapsaných informací. Zákon o veřejných rejstřících ovšem již neuvádí, jakými dokladovými dokumenty by měly být informace o skutečných majitelích a jejich podílu či jiné skutečnosti, na nichž je jejich postavení založeno dokládány, ověřovány. Rejstříkové soudy tak mají jen velmi malou možnost v ověřit, zda, za prvé, informace o a „podílu či jiné skutečnosti, na níž je postavení skutečného majitele založeno“– tj. vlastnické a řídicí struktuře – jsou úplné, a, za druhé, že tyto informace jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty o osobách a podílech v dané vlastnické a řídicí struktuře, tj. v rámci skutečně držené účasti, resp. v rámci jiné skutečnosti, na níž je postavení skutečného majitele založeno“. Nicméně, jestliže podle směrnice AML mají rejstříkové soudy povinnost zajistit, aby údaje o skutečném majiteli a jeho skutečně držené účasti byly adekvátní, přesné a aktuální, pak rejstříkové soudy musí být schopny zkontrolovat, že tyto údaje opravdu takové jsou, tj. že jsou adekvátní, přesné a aktuální.

CERTIFIX řeší povinnost rejstříkových soudů zkontrolovat adekvátnost, přesnost a aktuálnost informací o skutečných majitelích a jejich podílu či jiné skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele za ně nebo jim umožňuje identifikovat nesrovnalosti mezi zapsanými informacemi o skutečném majiteli a jeho vlastnické a řídicí struktuře (podílu či jiné skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele) a právně platnými informacemi o skutečném majiteli a jeho vlastnické a řídicí struktuře (podílu či jiné skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele nebo rovněž skutečně držené účasti)). To, že informace o skutečném majiteli a jeho skutečně držené účasti jsou správné znamená, že musí být doloženy relevantním dokladovým dokumentem konstitutivního charakteru, tzn. dokumentem s nejvyšší právní silou ohledně informací, které prokazuje: zatímco CERTIFIX Software akceptuje k doložení informací o skutečném majiteli a jeho skutečně držené účasti pouze konstitutivní dokumenty, rejstříkové soudy vedoucí evidence skutečných majitelů, buď nepožadují žádné dokladové dokumenty nebo akceptují jako dokladové jakékoli dokumenty k prokázání skutečného majitele a jím držené skutečné účasti. Jestliže tedy rejstříkové soudy vedoucí evidence skutečných majitelů nevyžadují relevantní konstitutivní dokladové dokumenty k doložení skutečného majitele a jím držené skutečné účasti nebo žádné dokladové dokumenty, pak existuje vyšší či nižší riziko, že informace o skutečných majitelích a jimi držené skutečné účasti v evidencích skutečných majitelů budou nesprávné; naproti tomu informace o skutečných majitelích a jimi držené skutečné účasti v CERTIFIXu jsou správné, neboť jsou vždy dokládány a vždy dokládány relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Proto může CERTIFIX Software a CERTIFIX Databáze sloužit jako verifikační mechanismus, vzhledem k němuž údaje o skutečných majitelích a jejich skutečně držené účasti zapsané v evidenci skutečných majitelů mohou být ověřovány, a jenž může identifikovat nesrovnalosti zapsané v těchto evidencích oproti právně platným a správným informacím o skutečných majitelích a jimi držené skutečné účasti.

SMĚRNICE (EU) 2015/849 PROTI PRANÍ PENĚZ (ve znění směrnice (EU) 2018/843)
Právnické osoby – povinnosti podle směrnice

Právní povinnosti. Všechny právnické osoby se sídlem v EU mají povinnost znát své skutečné majitele a svoji vlastnickou a řídicí strukturu (skutečně drženou účast). To znamená, že musí mít o vlastnické a řídicí struktuře až po skutečné majitele informace a být schopny je doložit. Dále mají povinnost předložit takto identifikovanou a doloženou vlastnickou strukturu veřejným a finančním institucím a dalším subjektům povinným podle předpisů proti praní peněz.

Banky, finanční instituce a další povinné subjekty podle předpisů proti praní peněz – povinnosti podle směrnice

Právní povinnosti. Směrnice AML povinuje ve svém čl. 13 odst. 1 písm. b) a d) tzv. povinné subjekty – tj. banky, jiné finanční instituce a další specifické nefinanční profesními subjekty k provádění opatření hloubkové kontroly, které zahrnují:

 • zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí náležitých opatření pro ověření jeho totožnosti, aby se povinná osoba ujistila, že skutečného majitele zná; to zahrnuje přijetí náležitých opatření k tomu, aby pochopila vlastnickou a řídicí strukturu klienta v případě právnických osob, svěřenských fondů, společností, nadací a podobných právních uspořádání;
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně […] zajištění průběžné aktualizace příslušných dokumentů, údajů nebo informací.

Provádění opatření hloubkové kontroly ohledně vlastnických a řídicích struktur až po skutečné majitele může být obtížné a časově velmi náročné. Nejenom proto, že vlastnické a řídicí struktury mohou být často velmi složité, ale rovněž proto, že směrnice AML ukládá bankám, jiným finančním institucím a dalším specifickým nefinančním profesním subjektům ověřovat něco – konkrétně „vlastnickou a řídicí strukturu“, kterou sama pořádně nedefinuje.

Rejstříkové soudy vedoucí evidence skutečných majitelů – povinnosti podle směrnice

Právní povinnosti. Podle čl. 30 odst. 4 členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.

V následujících odkazech si můžete projít podrobné tabulky souladnosti mezi CERTIFIX Softwarem a:

 • směrnicí AML 849/2015 ve znění směrnice 843/2018 (ZDE),
POKYNY FATF OHLEDNĚ TRANSPARENTNOSTI A SKUTEČNÉHO VLASTNICTVÍ Z ŘÍJNA 2014 a POKYNY OECD PRO IMPLEMENTACI PRAVIDEL OHLEDNĚ SKUTEČNÉHO VLASTNICTVÍ Z BŘEZNA 2019

Právní povinnosti. Přestože evropská směrnice AML používá termín „vlastnická a řídicí struktura“, tak tento termín nedefinuje. V důsledku toho právnické osoby, jež jsou podle AML směrnice povinny znát svou „vlastnickou a řídicí strukturu“ a evidovat ji u povinných subjektů podle AML předpisů, tak obvykle nevědí, jak „vlastnickou a řídicí strukturu“ správně rozkrýt. Zároveň pracovníci povinných subjektů podle AML předpisů – bank, finančních institucí, advokátů, notářů, realitních makléřů atd. – někdy rovněž nevědí, jak má řádně rozkrytá „vlastnická a řídicí struktura“ vypadat nebo jak mají ověřit správnost rozkrytí obzvláště ve vztahu k velkým korporátním vlastnickým strukturám, což může být z objektivních důvodů obtížně proveditelné a časově náročné. Nicméně užitečné vysvětlení, co se konkrétně rozumí „skutečně drženou účastí“ a jak splnit povinnost jejího rozkrytí, je obsažena v Pokynech FATF ohledně transparentnosti a skutečného vlastnictví z října 2014 a v Pokynech OECD pro implementaci pravidel ohledně skutečného vlastnictví z března 2019 .

CERTIFIX Software je proto vytvořen tak, aby využil relevantní prvky jak Pokynů FATF, tak Pokynů OECD za účelem vyřešení popsaných problémů, tj. k vyplnění mezer v definici termínu „skutečně držená účast“ ve směrnici AML a umožnění jejího správného rozkrytí. CERTIFIX Software převádí podrobná vysvětlení uvedená v Pokynech FATF and Pokynech OECD ohledně toho, jak správně provést rozkrytí „skutečně držené účasti“ praktickým a srozumitelným způsobem „krok za krokem“. Pokud si tedy právnická osoba ocertifikovala svoji „skutečně drženou účast“ prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získala TransparencyID a CertifixID, pracovníci povinných subjektů podle AML předpisů – bank, finančních institucí, advokátů, notářů, realitních makléřů atd. – a rovněž jím nadřízené dohledové orgány (ČNB, FAÚ, ČAK, NK atd.) si mohou být jisti, že rozkrytí „vlastnické a řídicí struktury“ bylo provedeno v souladu se směrnicí AML stejně jako s výše zmíněnými Pokyny OECD a FATF.

V následujících odkazech si můžete projít podrobné tabulky souladnosti mezi CERTIFIX Softwarem a:

 • Pokynů FATF z října 2014 (ZDE),
 • Pokynů OECD z března 2019 (ZDE).
ZÁKON Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Právní povinnosti. Podle § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZoZVZ) musí vybraný dodavatel sdělit veřejnému zadavateli identifikační údaje osob, jež jsou skutečnými majiteli a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele či majitelů k dodavateli, tedy osob ve vlastnické a řídicí struktuře až po skutečného majitele stejně, jak to požaduje směrnice EU o veřejných zakázkách; zákon rovněž příkladmo vypočítává, jaké dokladové dokumenty pro doložení informací o osobách ve vlastnické a řídicí struktuře až po skutečného majitele je třeba doložit (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy). Tyto informace a doklady může vybraný dodavatel sdělit veřejnému zadavateli třemi způsoby: buď výpisem z evidence skutečných majitelů, nebo, pokud některé z požadovaných informací či dokladových dokumentů nejsou z výpisu z této evidence dostupné, z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích či si je vyžádá přímo od veřejného zadavatele.

CERTIFIX pomáhá v každém ze tří způsobů ověřování informací a dokladových dokumentů o osobách ve vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele: v prvním případě, pokud veřejný zadavatel získá z evidence skutečných majitelů informace a doklady o osobách ve vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele může si prostřednictvím bezplatného modulu CERTIFIX Softwaru ověřit, zda tyto informace a doklady jsou dostatečně kompletní na to, aby naplňovaly požadavky § 122 odst. 5 ZoZVZ, tedy aby správně zobrazovaly a relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty dokládaly vztah skutečného majitele či majitelů k dodavateli, tj. osoby ve vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele, a jeho skutečného majitele. Z praktických zkušeností vzhledem k nenaplněnosti evidence skutečných majitelů a extrémně nízké kvalitě rozkrytí a doložení vlastnických struktur a skutečných majitelů v této evidenci, v drtivé většině případů nebude výpis z evidence skutečných majitelů naplňovat materiální požadavky na rozkrytí a doložení osob ve vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele a skutečných majitelů uvedené v § 122 odst. 5 ZoZVZ; chybějící informace a dokladové dokumenty o jeho struktuře a skutečných majitelích bude muset proto veřejný zadavatel doplnit z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo přímo výzvou od vybraného dodavatele. V tomto ohledu je CERTIFIX Databáze obsahující certifikované rozkryté vlastnické a řídicí struktury právnických osob a jejich skutečné majitele, včetně relevantních dokladových konstitutivních dokumentů, ideálním představitelem evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, ze které může veřejný zadavatel získat informace a doklady o skutečných majitelích vybraných zadavatelů a vztahu mezi nimi (osoby ve vlastnické a řídicí struktuře, jež rozsahem i obsahem naplňují požadavky na jejich rozkrytí a doložení podle § 122 odst. 5 ZoZVZ. Alternativně, pokud vybraný dodavatel a jeho vlastnická struktura, včetně skutečných majitelů nejsou v CERTIFIX Databázi uvedeni, může veřejný zadavatel vyzvat vybraného dodavatele, aby prostřednictvím CERTIFIX Softwaru rozkryl svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele, čímž se jednak dostane do CERTIFIX Databáze přístupné veřejnému dodavateli a jednak ulehčí veřejnému zadavateli práci s ověří veřejnému zadavateli práci: pokud se vybraný dodavatel rozkryje prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získá certifikaci v podobě Transparentního čísla a čísla CERTIFIX, bude mít veřejný zadavatel díky této certifikaci jistotu, že vybraný zadavatel předložil informace a doklady o skutečných majitelích vybraných zadavatelů a vztahu mezi nimi (osoby ve vlastnické a řídicí struktuře, jež rozsahem i obsahem naplňují požadavky na jejich rozkrytí a doložení podle § 122 odst. 5 ZoZVZ.

(POZN.: Obdobně jako má veřejný zadavatel možnost požadovat od uchazečů dodržení příslušných technických, kvalitativních či organizačních norem (standardů) prostřednictvím jejich certifikace, může veřejný zadavatel rovněž žádat uchazeče o certifikaci splnění pravidel o transparentnosti vlastnické a řídicí struktury (až po skutečné majitele) obsažených v AML předpisech, neboť posléze uvedená certifikace, např. prostřednictvím TransparencyID a CertifixID, je schopna zajistit správnou identifikaci a doložení osob s právy rozhodovat a kontrolovat uchazeče).

SMĚRNICE 2014/24/EU, O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Právní povinnosti. Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek požaduje ve svém čl. 57 odst. 1, aby veřejní zadavatelé (zpravidla veřejné instituce v členských státech EU) vyloučili z účasti na zadávacím řízení hospodářské subjekty ucházející se o veřejné zakázky (dále jen uchazeči), pokud jsou kvalifikovaným způsobem dotčeni některým z důvodů pro vyloučení uvedených ve zmíněném článku nebo pokud se takový důvod pro vyloučení týká osoby, která:

 • je členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu uchazeče,
 • má práva spojená se zastupováním uchazeče,
 • má práva rozhodování nebo kontroly nad uchazečem.

Příkladem důvodu pro vyloučení subjektu je, pokud jakákoli z výše uvedených osob je osobou pravomocně odsouzenou za určitý trestný čin nebo je v některé ze situací uvedených pod písm. (a) až (f) odst. 1 čl. 57 směrnice o zadávání veřejných zakázek*. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat o uchazeče jak prokázání absence existence jakéhokoli důvodu pro vyloučení, tak rozkrytí všech osob s rozhodovacími a kontrolními právy v osobě uchazeče (osoby ve vlastnické a řídicí kontrolní struktuře až po skutečné majitele), aby mohl zjistit, zda jakákoli z osob právem rozhodování či kontroly nad uchazečem není dotčena některým ze zmíněných důvodů pro vyloučení. Pomocí jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky může uchazeč osvědčit splnění řady požadavků směrnice o zadávání veřejných zakázek, ale z podstaty věci nemůže poskytnout žádné informace či doklady o osobách právem rozhodování či kontroly nad uchazečem (osoby ve vlastnické a řídicí kontrolní struktuře až po skutečné majitele) nebo jakkoli osvědčit, že takové osoby s právem rozhodování či kontroly byly určeny či doloženy správně. Proto existence a totožnost osob s rozhodovacími či kontrolními právy nad uchazečem, tj. osob v jeho vlastnické a řídicí struktuře a jeho skutečný majitel či majitelé, musí být doloženy jinými prostředky.

Na rozdíl od jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky CERTIFIX Software spolu s Transparentním číslem and číslem Certifix může poskytnout informace a dokladové dokumenty o osobách s právy rozhodovat a kontrolovat uchazeče. Obdobně jako má veřejný zadavatel možnost požadovat od uchazečů dodržení příslušných technických, kvalitativních či organizačních norem (standardů) prostřednictvím jejich certifikace, může veřejný zadavatel rovněž žádat uchazeče o certifikaci splnění pravidel o transparentnosti vlastnické a řídicí struktury (až po skutečné majitele) obsažených v AML předpisech, neboť posléze uvedená certifikace, např. prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID), je schopna zajistit správnou identifikaci a doložení osob s právy rozhodovat a kontrolovat uchazeče. Alternativně, jelikož oproti technickým normám se standardy ohledně transparentnosti vlastnické a řídicí struktury na každého uchazeče o veřejnou zakázku, může veřejný zadavatel na své webové stránce vydat prohlášení nebo doporučení potenciálním uchazečům v jakékoli veřejné soutěži o zakázky, aby měly Transparentní číslo a/nebo číslo CERTIFIX. Konečně, veřejný zadavatel, který nepožaduje žádnou certifikaci osob ve vlastnické a řídicí struktuře uchazečů (tj. osob s rozhodovacími právy a právy kontroly), může vždy zkontrolovat veřejnou Databázi Transparentních čísel nebo CERTIFIX Databázi, zda v ní náhodou neobjeví vzhledem k vítěznému uchazeči nebo ostatním uchazečům osoby s právy rozhodovat či kontrolovat uchazeče v rámci tam rozkryté vlastnické a řídicí struktury.

FINANČNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 1046/2018, KTERÝM SE STANOVÍ FINANČNÍ PRAVIDLA PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET UNIE

Právní povinnosti. Finanční nařízení (EU) 1046/2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, požaduje podle svých čl. 136 odst. 1, 4 a čl. 137 odst. 2 písm. (b) a odst. 4, aby schvalující osoba vyloučila z účasti na udělovacím řízení hospodářské subjekty ucházející se o veřejné zakázky (dále jen (potenciální) příjemci), pokud jsou kvalifikovaným způsobem dotčeni některým z důvodů pro vyloučení uvedených ve zmíněném článku 136 odst. 1 nebo pokud se takový důvod pro vyloučení týká osoby, která:

 • je členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu (potenciálního) příjemce,
 • má práva spojená se zastupováním (potenciálního) příjemce,
 • má práva rozhodování nebo kontroly nad (potenciálním) příjemcem, včetně osob a subjektů patřících do vlastnické a řídící struktury a skutečných majitelů.

Schvalující osoba je oprávněna požadovat od (potenciálního) příjemce jak prokázání absence existence jakéhokoli důvodu pro vyloučení, tak rozkrytí všech osob s rozhodovacími a kontrolními právy v osobě (potenciálního) příjemce (osoby ve vlastnické a řídicí kontrolní struktuře až po skutečné majitele), aby mohl zjistit, zda jakákoli z osob právem rozhodování či kontroly nad uchazečem není dotčena některým ze zmíněných důvodů pro vyloučení. Prohlášení o neexistenci situace zakládající vyloučení může (potenciální) uchazeč osvědčit splnění řady požadavků Finančního nařízení, ale toto prohlášení nemůže poskytnout žádné informace či doklady o osobách s právem rozhodování či kontroly nad (potenciálním) příjemcem, včetně osob ve vlastnické a řídicí kontrolní struktuře až po skutečné majitele, nebo jakkoli osvědčit, že takové osoby s právem rozhodování či kontroly byly určeny či doloženy správně. Proto existence a totožnost osob s rozhodovacími či kontrolními právy nad (potenciálním) příjemcem, tj. osob v jeho vlastnické a řídicí struktuře a jeho skutečný majitel či majitelé, musí být doloženy jinými prostředky. Finanční nařízení navíc v čl. 137 odst. 4 písm. (a) umožňuje schvalujícím osobám ověřit osoby a entity ve vlastnické a řídicí struktuře (potenciálního) příjemce a jeho skutečného majitele z národních databází, k nimž má bezplatný přístup.

CERTIFIX Software spolu s Transparentním číslem, číslem Certifix a Databází CERTIFIX může poskytnout informace a dokladové dokumenty o osobách s právy rozhodovat a kontrolovat (potenciálního) příjemce, včetně osob a subjektů patřících do vlastnické a řídící struktury a skutečných majitelů. Obdobně jako má schvalující osoba možnost požadovat od uchazečů dodržení příslušných technických, kvalitativních či organizačních norem (standardů) prostřednictvím jejich certifikace, může schvalující osoba rovněž žádat po (potenciálním) příjemci certifikaci splnění pravidel o transparentnosti vlastnické a řídicí struktury (až po skutečné majitele) obsažených v AML předpisech, neboť posléze uvedená certifikace, např. prostřednictvím TransparencyID a CertifixID, je schopna zajistit správnou identifikaci a doložení osob s právy rozhodovat a kontrolovat uchazeče, včetně osob a subjektů patřících do vlastnické a řídící struktury a skutečných majitelů. Alternativně, jelikož oproti technickým normám se standardy ohledně transparentnosti vlastnické a řídicí struktury vztahují na každého (potenciálního) příjemce, může instituce přidělující prostředky z rozpočtu EU na své webové stránce vydat prohlášení nebo doporučení (potenciálním) příjemcům, aby měly Transparentní číslo a/nebo číslo CERTIFIX. Konečně, veřejný zadavatel, který nepožaduje žádnou certifikaci osob ve vlastnické a řídicí struktuře uchazečů (tj. osob s rozhodovacími právy a právy kontroly), může vždy zkontrolovat CERTIFIX Databázi, zda v ní náhodou neobjeví vzhledem (potenciálnímu) příjemci osoby s právy rozhodovat či kontrolovat tohoto příjemce v rámci tam rozkryté vlastnické a řídicí struktury.