Ceník

Pískoviště

Pro FIRMU jsou první tři 3 měsíce užívání Pískoviště zdarma bez ohledu na využitý datový prostor – za účelem vyzkoušení systému a rozhodnutí, zda svou vlastnickou strukturu přes software CERTIFIX, ocertifikuje.

Po uplynutí prvních 3 měsíců je pro firmu následné užívání Pískoviště zpoplatněno

První 3 měsícezdarma
Každé další započaté 3 měsíce25€ (500 Kč)/subjekt ve struktuře

Podmínky užívání Pískoviště pro firmu jsou uvedeny v Registračních podmínkách.

Verifikátor

Pro VEŘEJNOU INSTITUCI je užívání Verifikátoru zdarma bez ohledu na dobu užívání, dokud nenaplní přidělený datový prostor – za účelem vytváření vlastnických struktur či ověřování úplnosti předložených vlastnických struktur.

Při překročení přiděleného bezplatného datového prostoru je pro veřejnou instituci využívání Pískoviště zpoplatněno následovně:

Datový prostor do 0.5 GBzdarma
Datový prostor do 500 GB4.500 EUR nebo 100.000 Kč / každých započatých 12 měsíců

Podmínky užívání Pískoviště jsou uvedeny v Rozkrývacích podmínkách.

Certifikace pro FIRMY

Následující tabulka uvádí hlavní příspěvky pro firmy za certifikaci vlastnických struktur a způsob výpočtu těchto příspěvků.

1. První certifikace korporátní vlastnické struktury 25€ (500 Kč) / subjekt ve struktuře* / 12 měs. nebo do násl. změny + 25€ (500 Kč) za registrující práv. osobu
2. Následná změna v certifikované korporátní vlastnické struktuře25€ (500 Kč) / subjekt ve struktuře* dotčený změnou / 12 měs. či do násl. změny
3. Výroční recertifikace korporátní vlastnické struktury25€ (500 Kč) / subjekt ve struktuře** / 12 měs. nebo do násl. změny
* Subjektem ve struktuře se rozumí korporátní subjekt nebo skutečný majitel, který je ovládající nebo neovládající s podílem nad 25 % a některé další subjekty v této struktuře uvedené v Podrobném ceníku, jež lze získat po přihlášení se do softwaru CERTIFIX.
** S výjimkou subjektů ve struktuře, u nichž proběhla změna (podle 2.) do tří měsíců před Výroční recertifikací.

Detailní popis všech typů příspěvků a způsob jejich výpočtu je uveden v Podrobném ceníku, jež lze získat po přihlášení se do software CERTIFIX.

Číslo CERTIFIX (CertifixID) uděluje Certifikátor registrující právnické osobě a ovládajícím korporátním subjektům v její korporátní vlastnické struktuře.

Transparentní číslo (TransparencyID) [obrázek TXID.EU] uděluje Certifikátor pro celou korporátní vlastnickou strukturu právnické osobě, která tuto svou vlastnickou strukturu zaregistrovala (registrující právnická osoba). Transparentní číslo může být používáno spolu s číslem CERTIFIX.

Podmínky certifikace a užívání Transparentního čísla (TransparencyID) a čísla CERTIFIX (CertifixID) jsou uvedeny v Certifikačních podmínkách.

Certifikační databáze pro INSTITUCE

Následující tabulka uvádí hlavní poplatky za využití databáze certifikovaných subjektů pro veřejné a finanční instituce.

1. Přístup k databázi aktuálních profilů* certifikovaných struktur, včetně dokladů, po certifikaci alespoň 50 doporučených pr. osob za 12 měs.Zdarma
2. Přístup k databázi aktuálních profilů* certifikovaných struktur, včetně dokladů, po certifikaci méně než 50 doporučených pr. osob za 12 měs.1 000 € (25 000 Kč) / 12 měs. (+ možnost slev v rámci Doporuč. programu níže)
3. Přístup k databázi aktuálních profilů* certifikovaných struktur, včetně dokladů, pro veř. instituce bez možnosti zasílat pr. osobám doporučeníCena dohodou
4. Přístup k databázi historických profilů** certifikovaných struktur, včetně dokladů, po certifikaci alespoň 200 doporučených pr. osob za 12 měs. Zdarma
5. Přístup k databázi historických profilů** certifikovaných struktur, včetně dokladů, po certifikaci méně než 200 doporučených pr. osob za 12 měs.10 000 € (25 000 Kč) / 12 měs. (+ možnost slev v rámci Doporuč. programu níže)
6. Přístup k databázi historických profilů** certifikovaných struktur, včetně dokladů, pro veř. instituce bez možnosti zasílat pr. osobám doporučeníCena dohodou
7. Rozkrytí vl. struktury právn. osoby z veř. zdrojů Certifikátorem a vyzvání této pr. osoby k certifikaci 25€/subj. ve vlastnické struktuře*** + 50€ (1000 Kč)/PO
8. Vyzvání právnické osoby k certifikaci přes Certifikátora50€ (1000 Kč)/ právn. osoba
9. Další přístupy „na míru“Cena dohodou
* Aktuálním profilem certifikované struktury se rozumí údaje o vlast. struktuře registrující právnické osoby a jejích skut. majitelích od poslední certifikace či změny či výr. recertifikace
** Historickým profilem certifikované struktury se rozumí údaje o vlast. struktuře registrující právnické osoby a jejích skut. majitelích od okamžiku první certifikacenebo poslední výroční recertifikace po dobu max. 5 let poté
*** Pouze pro subj. ve vlastnických strukturách přítomných v urč. zemích.

Podrobné informace o obsahu přístupu k údajům týkajícím se aktuálního či historického profilu certifikovaných korporátních vlastnických struktur jsou uvedeny v Přístupových podmínkách CERTIFIX.

K poskytnutí přístupu pro veřejnou či finanční instituci je třeba nás kontaktovat za účelem podepsání memoranda nebo licenční smlouvy (Kontakty).

Pokud jste veřejná instituce, můžete využít navíc zdarma databázi NON.CERTIFIX.

Doporučující program – pro FIRMY i INSTITUCE

Pokud doporučíte certifikaci přes CertifixID a TransparencyID jiné právnické osobě, která při žádosti o certifikaci uvede váš „doporučující kód“, a úspěšně ocertifikuje svoji vlastnickou strukturu, získáváte automaticky slevu ve výši 5% z ceny této certifikace jako bonusový kredit, který můžete využít ke snížení vlastních nákladů v rámci použití softwaru CERTIFIX.

Bonusový kredit není možné vyplácet, a pokud jej nevyužijete do 12 měsíců od získání, nenávratně o něj přicházíte. V případě odečtu bonusového kreditu od fakturace, můžete vždy využít maximálně tolik kreditu, v jaké částce je vystavená faktura. Bonusový kredit získáváte při každé úspěšně provedené a zaplacené první certifikaci, kdy certifikující registrující právnická osoba uvedla váš Doporučující kód.

Příklad: Pokud doporučíte společnosti z jiné doposud necertifikované korporátní vlastnické struktury, aby se certifikovala přes software CERTIFIX, a tato společnost jako registrující právnická osoba certifikuje kromě sebe další 3 ovládající subjekty v rámci své korporátní vlastnické struktury – tj. například 2 mateřské a 1 dceřiný subjekt – plus jednoho skutečného majitele, díky čemuž registrující právnická osoba a 3 ovládající korporátní subjekty získají Certifikační číslo , je cena certifikace Vámi doporučené společnosti pro tuto společnost 125 EUR, a vy získáváte bonusový kredit 6.25 EUR.