Proč je CERTIFIKACE užitečná PRO …


PRÁVNICKÉ OSOBY

Povinnost rozkrývat a registrovat vl. struktury a skut. majitele. Právnická osoba má povinnost (i) vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele; zároveň má právnická povinnost zapsat údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Jak CERTIFIX pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje právnickým osobám zaznamenat si informace o vlastnické a kontrolní struktuře a skutečné majitele ve strukturované formě a připojit k nim relevantní konstitutivní dokladové dokumenty. Poté jim umožňuje zaznamenanou a doloženou strukturu vyexportovat do přehledné tabulky a předložit příslušným veřejným institucím či finančním institucím. Alternativně může právnická osoba těmto institucím předložit Transparentní číslo (TransparencyID) nebo CERTIFIX číslo (CertifixID) a umožnit ověření zapsané vlastnické a kontrolní struktuře a skutečné majitele přes internet v CERTIFIX Databázi.

Kde je povinnost uvedena? § 29b odst. 1 a 4 zákona č. 253/2008 Sb., § 118b zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, čl. 30 odst. 1 – 3 směrnice (EU) 849/2015, v platném znění

Podrobná analýza se nachází ZDE.

REJSTŘÍKOVÉ SOUDY

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Podle zákona o veřejných rejstřících mají rejstříkové soudy povinnost zapsat skutečné majitele a „podílu či jiné skutečnosti, na níž je založeno postavení skutečného majitele“. V rámci zápisu by podle směrnice AML měly rejstříkové soudy ověřit „aktuálnost, adekvátnost a přesnost“ takových informací, aby informace o skutečných majitelích a jejich podílech v evidencích skutečných majitelů nebyly zavádějící. Jelikož však zákon o veřejných rejstřících v příslušných ustanoveních neuvádí, jakými dokladovými dokumenty informace o skutečných majitelích a jejich podílech doložit, a ani nepovinuje takové dokladové dokumenty rejstříkovým soudům předložit, mají rejstříkové soudy jen velmi malou možnost v ověřit, zda: za prvé, informace o skutečném majiteli a jeho podílu či jiné skutečnosti, na níž je založeno jeho postavení skutečného majitele“ – tj. vlastnické a řídicí struktuře – jsou dostatečné, tj. aby prokázaly, že do evidence zapisovaný skutečný majitel je tj. opravdu skutečným majitelem; a, za druhé, že tyto informace o skutečném majiteli a jeho podílu či jiné skutečnosti, na níž je založeno jeho postavení skutečného majitele jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury (podílu na hlasovacích právech či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak než na přímé účasti v právnické osobě) až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požaduje směrnice AML, již má pátá část zákona o veřejných rejstřících, jež relevantní část směrnice AML transponuje, naplňovat. Pokud jsou informace o skutečném majiteli a podílu na hlasovacích právech či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak než na přímé účasti v právnické osobě (vlastnické a řídicí struktuře) registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li registrující právnická osoba Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy klienta nebo protože to doporučuje či požaduje příslušná banka či finanční instituce, mohou si být rejstříkové soudy jisté, že informace o informace o skutečném majiteli a podílu na hlasovacích právech či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak než na přímé účasti v právnické osobě, jsou adekvátní, přesné a aktuální, jak požaduje směrnice AML, takže nemusí již tyto informace znovu ověřovat; v případě potřeby si může rejstříkový soud v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře (podílu na hlasovacích právech či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak než na přímé účasti v právnické osobě) právnické osoby jsou skutečně adekvátní, přesná, aktuální a správně doložená.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou rejstříkové soudy vedoucí evidence skutečných majitelů používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a podílů a jiných skutečností, na nichž je založeno postavení skutečného majitele (vlastnických a řídicích struktur). Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi sdělenými právnickými osobami při registraci do evidence skutečných majitelů, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

Kde je povinnost uvedena? § 118b an. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

Podrobná analýza se nachází ZDE.

BANKY A FINANČNÍ INSTITUCE

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Zákon proti praní peněz vyžaduje od bank a finančních institucí, aby, za prvé, prováděly kontrolu klienta, která zahrnuje zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijaly opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele; a za druhé, aby průběžné sledovaly obchodní vztah za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požadují předpisy AML. Pokud jsou informace o vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li registrující právnická osoba Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy klienta nebo protože to doporučuje či požaduje příslušná banka či finanční instituce, mohou si být tyto banky a finanční instituce jisté, že informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Banka či finanční instituce již proto nemusí tyto informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně může banka či finanční instituce v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) svého klienta kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou banky a finanční instituce používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur jejich klientů. Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim jejich klienti o jejich skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

Kde je povinnost uvedena? § 2 odst 1 písm. a) a b), § 9 odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 253/2008 Sb., čl. 13 odst. 1, písm. b) a d) směrnice (EU) 849/2015, v platném znění

Podrobná analýza se nachází ZDE

ADVOKÁTI, NOTÁŘI, AUDITOŘI, DAŇ. PORADCI, ÚČETNÍ, SOUDNÍ EXEKUTOŘI, PROVOZOVATELÉ HAZARDNÍCH HER, REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ POVINNÉ OSOBY

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Zákon proti praní peněz vyžaduje od advokátů, notářů, auditorů, daň. poradců, účetních, soudních exekutorů, provozovatelů hazardních her, realitní zprostředkovatelů a některých dalších povinných osob, aby, za prvé, prováděly kontrolu klienta, která zahrnuje zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijaly opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele; a za druhé, aby průběžné sledovaly obchodní vztah za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální, jak požaduje směrnice AML. Pokud jsou informace o vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li registrující právnická osoba Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy klienta nebo protože to doporučuje či požaduje příslušná jiná povinná osoba podle předpisů AML, mohou si být tyto jiné povinné osoby podle předpisů AML jisté, že informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Jiné povinné osoby podle předpisů AML si již proto nemusí tyto informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně mohou v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou Jiné povinné osoby podle předpisů AML používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur jejich klientů. Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim jejich klienti o jejich skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

Kde je povinnost uvedena? § 2 odst 1 písm. a) a b), § 9 odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 253/2008 Sb., čl. 13 odst. 1, písm. b) a d) směrnice (EU) 849/2015, v platném znění

Podrobná analýza se nachází ZDE

ZADAVATELÉ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Zákon o zadávání veřejných zakázek uvaluje na zadavatele povinnost vyloučit vybraného dodavatele, který nepředložil identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, nebo doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob, jež jsou jeho skutečnými majiteli k dodavateli (informace a doklady o vlastnické a řídicí struktuře). Jelikož vybraný dodavatel má povinnost doručit veřejnému zadavateli informace a doklady o skutečném majiteli a jeho vlastnické struktuře buď přímo nebo nepřímo (prostřednictvím evidence skutečných majitelů nebo obdobné evidence), musí být veřejný dodavatel schopen ověřit, zda vybraným dodavatelem doručené informace o jeho skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře byly doručeny řádně, tj. zda jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zda byly řádně doloženy příslušnými dokumenty; nejsou-li tyto požadavky na informace a jejich doložení splněny, není naplněna podmínka předložení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele, a dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob, jež jsou jeho skutečnými majiteli k dodavateli, neboť nejsou-li tyto informace adekvátní, přesné a aktuální, a řádně doložené nelze podle nich skutečného majitele řádně určit.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každému účastníkovi zadávacího řízení nebo vybranému dodavateli prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální. Pokud jsou informace o vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li účastník zadávacího řízení nebo vybraný dodavatel Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy nebo protože to doporučuje či požaduje veřejný zadavatel, může si být takový veřejný zadavatel jistý, že informace o vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele a jeho skutečného majitele či majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Veřejní zadavatelé si již proto nemusí tyto informace o vlastnické a řídicí struktuře klienta a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně mohou v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře vybraného dodavatele jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou veřejní zadavatelé používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur účastníků zadávacích řízení či vybraných dodavatelů. Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim účastníci zadávacích řízení nebo vybraní dodavatelé o jejich skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daný účastník zadávacího řízení nebo vybraný dodavatel do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? § 122 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čl. 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách

Podrobná analýza se nachází ZDE.

DOTAČNÍ ÚŘADY POSKYTOVATELÉ DOTACÍ Z ČESKÝCH ROZPOČTŮ

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Žadatelé o dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu státu či rozpočtů územně samosprávných celků mají podle zákona o rozpočtových pravidlech státu nebo podle zákona o rozpočtech vyšších samosprávných celků povinnost předložit seznam osob v mateřské (vlastnické) i dceřiné struktuře až po skutečné majitele. Poskytovatel dotace či návratné finanční výpomoci má povinnost ověřit, zda předložená informace o mateřské (vlastnické) struktuře a dceřiné struktuře žadatele o dotaci či návratnou finanční výpomoc a jeho skutečného majitele či skutečných majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální a zároveň správně doložené; není-li tomu tak má povinnost takovému žadateli požadovanou dotaci či návratnou finanční výpomoc nepřiznat nebo, pokud ji již přiznal, požadovat zpět.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každému žadateli o dotaci či návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu nebo rozpočtu vyššího územně samosprávného celku prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické (mateřské) struktury (osob s podílem na žadateli) až po skutečného majitele stejně jako dceřiné struktury (osoby, v nichž má žadatel podíl) tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální. Pokud jsou informace o vlastnické (mateřské) struktuře (osobách s podílem na žadateli) až po skutečného majitele stejně jako dceřiné struktuře (osobách, v nichž má žadatel podíl) registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li žadatel Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy nebo protože to doporučuje či požaduje poskytovatel dotace, může si být takový poskytovatel dotace jistý, že informace o vlastnické (mateřské) struktuře (osobách s podílem na žadateli) až po skutečného majitele stejně jako o dceřiné struktuře žadatele (osobách, v nichž má žadatel podíl) jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Poskytovatelé dotací si již proto nemusí tyto informace o vlastnické (mateřské) struktuře (osobách s podílem na žadateli) až po skutečného majitele stejně jako o dceřiné struktuře žadatele (osobách, v nichž má žadatel podíl) a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně mohou v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře žadatele jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou poskytovatelé dotací používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů žadatelů a jejich vlastnické (mateřské) struktury (osoby s podílem na žadateli) stejně jako jejich dceřiné struktury (osoby, v nichž má žadatel podíl). Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim žadatelé o jejich skutečných majitelích a jejich mateřské a dceřiné struktuře sdělili, pokud daný žadatel do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? § 14 odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu, ve znění novely zákona č. 171/2012 Sb.); zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtech vyšších územně samosprávných celků (konkrétně § 10a odst. 3, písm. f, ve znění novely zákona č. 24/2015 Sb.)

Podrobná analýza se nachází ZDE

DOTAČNÍ ÚŘADYPOSKYTOVATELÉ DOTACÍ Z ROZPOČTU EU

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Žadatelé o dotace z fondů Evropské unie mají podle Dohody o partnerství mezi ČR a EU pro programovací období 2014-2020 a Metodického pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 v platném znění, povinnost předložit seznam osob ve vlastnické a řídicí struktuře až po skutečné(ho) majitele žadatele. Poskytovatel dotace má povinnost ověřit, zda předložená informace o vlastnické a řídicí struktuře žadatele o dotaci a jeho skutečného majitele či skutečných majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální a zároveň správně doložené; není-li tomu tak má povinnost, takovému žadateli požadovanou dotaci nepřiznat nebo, pokud ji již přiznal, požadovat zpět.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každému žadateli o dotaci z fondů EU prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální. Pokud jsou informace o vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele registrovány a doloženy prostřednictvím CERTIFIX Softwaru, tedy má-li žadatel Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), ať už z vlastní iniciativy nebo protože to doporučuje či požaduje poskytovatel dotace, může si být takový poskytovatel dotace jistý, že informace o vlastnické a řídicí struktuře žadatele a jeho skutečného majitele či majitelů jsou adekvátní, přesné a aktuální, a zároveň, že jsou doloženy relevantními konstitutivními dokladovými dokumenty. Poskytovatelé dotací si již proto nemusí tyto informace o vlastnické a řídicí struktuře žadatele a jeho skutečného majitele či majitelů znovu ověřovat; v případě potřeby si nicméně mohou v CERTIFIX Databázi prostřednictvím Transparentního čísla (TransparencyID) a CERTIFIX čísla (CertifixID) kdykoli zkontrolovat, že informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře žadatele jsou skutečně adekvátní, přesné, aktuální a správně doložené.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, mohou poskytovatelé dotací používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur žadatelů. Zároveň mohou porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim žadatelé o jejich skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daný žadatel do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? Čl. 136 odst. 1, 4 a čl. 137 odst. 2 písm. (b) a odst. 4 Finančního nařízení (EU) 1046/2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Dohoda o partnerství mezi ČR a EU pro programovací období 2014-2020, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020, účinný od 1. listopadu 2015, v oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů ve znění novely z 1. září 2016.

Podrobná analýza se nachází ZDE

AUDITOŘI DOTACÍ Z ROZPOČTU EU

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Evropská komise, jako instituce, jež je primárně odpovědná za ochranu rozpočtu EU, je povinna prověřovat prostřednictvím svých auditor, zda řídicí orgány členských států a subjekty, jež spadají pod jejich kontrolu, v souladu s ustanoveními práva EU a práva členských států ohledně férového a transparentního rozdělování prostředků z fondů EU, jako jsou například pravidla Finančního (rozpočtového) nařízení EU 2018/1046 a směrnice EU o veřejných zakázkách a zákony členských států, jež tuto směrnici transponují. Auditoři Evropské komise jsou například povinni ověřit, zda řídicí orgány členských států a subjekty, jež spadají pod jejich kontrolu, kontrolují informace a dokladové dokumenty ohledně osob a entit ve vlastnické a kontrolní struktuře příjemců fondů z rozpočtu EU a jejich skutečných majitelů a zda na takoví příjemci jsou povinni čelit negativním důsledkům předvídaným směrnicí, pokud například osoby nebo entity ve vlastnické a kontrolní struktuře nebo skuteční majitele jsou dotčeni jakýmkoli důvodem pro vyloučení nebo střetem zájmů nebo zda dodržují status malého a středního podniku, získali-li dotaci určenou pro malé a střední podniky.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? Pokud by před prováděním auditů poskytovatelé EU fondů v členských státech bylo od příjemců EU fondů požadováno či jim doporučováno, aby registrovali prostřednictvím CERTIFIX Softwaru svou vlastnickou a řídicí strukturu a skutečné(ho) majitele a získali TransparencyID a CertifixID, auditoři Evropské komise by mohli snadno vidět v CERTIFIX Databázi kompletní vlastnickou a řídicí strukturu příjemců EU fondů, včetně jejich skutečných majitelů.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně při provádění auditů si mohou auditoři zkontrolovat v CERTIFIX Databázi, zda v ní vlastnická a řídicí struktura auditovaného příjemce fondů EU a jeho skutečný majitel či majitelé nebyly náhodou registrovány.

Kde je povinnost uvedena? Čl. 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách, čl. 136 odst. 1, 4 a čl. 137 odst. 2 písm. (b) a odst. 4 Finančního nařízení (EU) 1046/2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, Dohoda o partnerství mezi ČR a EU pro programovací období 2014-2020, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020

Podrobná analýza se nachází ZDE

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD (FAÚ)

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. V případě pochybnosti ohledně správnosti informací o vlastnické a řídicí struktuře a skutečných majitelů právnických osob registrovaných v evidenci skutečných majitelů stejně jako u bank, finančních institucí a ostatních povinných subjektů, Finanční analytické úřady členských států EU přijmou opatření k ověření vlastnické a řídicí struktury a skutečného majitele či majitelů dotčené právnické osoby. Souběžně s tím Finanční analytické úřady, povinné subjekty podle předpisů AML, poskytovatelé veřejných zakázek i dotací z fondů EU i z rozpočtů členských států jsou povinny, kromě jiného, provádět požadavky nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu. Tyto povinnosti zahrnují pro povinné subjekty soukromého i veřejného práva, včetně Finančních analytických úřadů a Evropské komise kontrolovat, zda mezi osobami ve vlastnické a řídicí struktuře klientů povinných osob, příjemců veřejných zakázek a dotací, včetně jejich skutečných majitelů, není fyzická nebo právnická osoba, včetně konečných veřejnoprávních subjektů, jež se zároveň nachází na zveřejněných seznamech osob a subjektů podléhajících unijním sankcím.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální. Pokud by příslušný Finanční analytický úřad požadoval po dotčené právnické osobě – ohledně níž má pochybnosti o její vlastnické a řídicí struktuře a skutečných majitelích uvedených v registru skutečných majitelů nebo u povinných osob – aby registrovala svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získala Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bylo by pro Finanční analytický úřad ověření jeho vlastnické a řídicí struktury (skutečně držené účasti) a skutečných majitelů mnohem jednodušší; kdyby nařídil dotčené právnické osobě, aby se registrovala přes CERTIFIX Software, taková právnická osoba by provedla rozkrytí vlastnické a řídicí struktury (skutečně držené účasti) a skutečné majitele sama a Finanční analytický úřad by mohl požadovat po takové právnické osobě v rámci prováděné verifikace pouze předložení originálů dokladových dokumentů, je-li to nutné.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, i kdyby příslušný Finanční analytický úřad nepožadoval předem po právnické osobě – ohledně níž má pochybnosti o její vlastnické a řídicí struktuře (skutečně držené účasti) a skutečných majitelích uvedených v registru skutečných majitelů nebo u povinných osob – aby registrovala svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získala Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), takový Finanční analytický úřad bude moci vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje může zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur ověřované právnické osoby. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim daná právnická osoba o jejích skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře (skutečně držené účasti) sdělila, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

Kde je povinnost uvedena? Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, směrnice AML, zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí, čl. 1 odst. 5 a 6, 2 a 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, Pokyny k provádění a hodnocení omezujících opatření (sankce) v rámci společné unijní zahraniční a bezpečnostní politiky z 8. prosince 2003 (15579/0) ve znění dokumentu 9068/13 z 30. dubna 2014

Podrobná analýza se nachází ZDE

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (ČNB)

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Česká národní banka (ČNB) je oprávněna vydávat licence k provozování bankovní činnosti, pojišťovnictví či zajišťovnictví, investičních fondů, činnosti investičních společností, investičních makléřů a zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry atd. Doložení transparentnosti vlastnické a řídicí struktury až po skutečné majitele (úzké propojení a kvalifikovaná účast) a vyloučení přítomnosti tzv. nedůvěryhodné osoby ve smyslu předpisů regulujících jednotlivé sektory finančního trhu je standardním požadavkem, jenž podmiňuje vydání příslušné licence předmětnému žadateli. Ověření transparentnosti vlastnické a řídicí struktury až po skutečné majitele (úzké propojení a kvalifikovaná účast) je poté nutným důsledkem a běžnou součástí licenčního řízení. Jelikož vlastnická a řídicí struktura až po skutečného majitele (úzké propojení) může být velmi složitá, ověření její transparentnosti v rámci licenčního řízení může být velmi časově náročné a komplexní.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX prostřednictvím CERTIFIX Softwaru může významným způsobem pomoci ČNB a žadatelům o licenci u ČNB zkrátit a zjednodušit licenční řízení u ČNB. Pokud by Česká národní banka požadovala po žadateli nebo mu doporučila, aby registroval svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), učinilo by to ověření této struktury a skutečných majitelů pro Finanční analytický úřad mnohem jednodušší; kdyby ČNB nařídila žadatelům, aby se registrovali přes CERTIFIX Software, takový žadatel by provedl rozkrytí vlastnické a řídicí struktury (úzkého propojení a kvalifikované účasti) a skutečných majitelů sám a ČNB by mohla požadovat po takovém žadateli pouze předložení originálů dokladových dokumentů.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? I kdyby Česká národní banka nepožadovala předem po žadateli o licenci, aby registroval svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bude moci Česká národní banka vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur (úzkého propojení a kvalifikované účasti) žadatele. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim žadatel o svých skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře (úzkého propojení a kvalifikované účasti) sdělil, pokud daný žadatel do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? § 4 odst. 5 a 6, § 17a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, čl. 4 odst. 1 body 37 a 38 nařízení (EU) č. 575/2013 (banky), § 3 odst. 6, písm. (a) – (c), (e) – (g), § 13 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (pojišťovny a zajišťovny), § 2 odst. 1 písm. (d) – (f), dále např. § 479 odst. 1 (g) a (j) zákona o investičních fondech a investičních společnostech (ZISIF) (investiční společnosti), § 38 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) (další osoby působící na finančních trzích)

Podrobná analýza se nachází ZDE

ORGÁNY UDĚLUJÍCÍ LICENCE PRO NĚKTERÉ TYPY PODNIKÁNÍ

(Ministerstvo financí, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání atd.)

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Ministerstvo financí je oprávněno vydávat licence k provozování např. hazardních her (MF) podle zákona o hazardních hrách, podle kterého je zároveň povinno vyžadovat od žadatele o takovou licenci, aby měl transparentní vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečného majitele a v rámci licenčního řízení transparentnost této vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele ověřit; obdobně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je oprávněna vydávat podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání a vyžadovat od žadatele o takovou licenci, aby měl transparentní vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečného majitele a v rámci licenčního řízení transparentnost této vlastnické a řídicí struktury až po skutečného majitele ověřit. atd. Jelikož vlastnická a řídicí struktura až po skutečného majitele (úzké propojení) může být velmi složitá, ověření její transparentnosti v rámci licenčního řízení může být velmi časově náročné a komplexní.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX prostřednictvím CERTIFIX Softwaru může významným způsobem pomoci Ministerstvu financí a žadatelům o licenci pro hazardní hry a RRTV a žadatelům o licenci pro rozhlasové či televizní vysílání zkrátit a zjednodušit příslušné licenční řízení, jež se u těchto orgánů vede. Pokud by MF nebo RRTV požadovaly po žadatelích nebo jim doporučily, aby registrovali svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získali Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bylo by ověření této struktury a skutečných majitelů žadatelů jak pro MF, tak pro RRTV mnohem jednodušší; kdyby jeden či druhý z těchto orgánů nařídily žadatelům, aby se registrovali přes CERTIFIX Software, takoví žadatelé by provedli rozkrytí vlastnické a řídicí struktury a skutečných majitelů sami a MF a/nebo RRTV by mohly požadovat po příslušném žadateli pouze předložení originálů dokladových dokumentů o vlastnické a řídicí struktuře a skutečných majitelů, pokud by předložení takových originálů považovaly za nutné.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? I kdyby MF nebo RRTV jako licenční orgány nepožadovaly předem po žadateli o licenci, aby registroval svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bude moci MF nebo RRTV jako licenční orgán vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur žadatele. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim žadatel o svých skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělil, pokud daný žadatel do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? § 6 (1) (b) (6.) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, § 14 (1) (d)zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Podrobná analýza se nachází ZDE

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO)

KONTROLA ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury a skut. majitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má podle (návrhu) zákona o prověřování zahraničních investic právo zahájit řízení o prověření zahraniční investice. V žádosti o povolení zahraniční investice a v návrhu na konzultaci uvede zahraniční investor uvede jednak informace o  vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výše jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok, a jednak informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výše jeho podílu.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX prostřednictvím CERTIFIX Softwaru může významným způsobem pomoci Ministerstvu průmyslu a obchodu a žadatelům o povolení zahraniční investice a zrychlit řízení o prověření zahraniční investice. Pokud by MPO požadovalo po dotčeném zahraničním investorovi nebo mu doporučilo, aby registroval jednak svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele a jednak vlastnickou a řídicí strukturu cílové osoby prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bylo by ověření této struktury a skutečných majitelů zahr. investora a vlastnické a řídicí struktury cílové osoby pro MPO mnohem jednodušší; kdyby MPO nařídilo takovému zahr. investorovi, aby registroval sebe a cílovou osobu přes CERTIFIX Software, takoví zahr. žadatel by provedl rozkrytí vlastnické a řídicí struktury a skutečných majitelů sám a MPO by mohlo požadovat po příslušném zahr. investorovi pouze předložení originálů dokladových dokumentů o vlastnické a řídicí struktuře až po skutečné majitele, pokud by předložení takových originálů považovalo za nutné.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? I kdyby MPO nepožadovalo předem po zahr. investorovi žádajícímu o povolení zahraniční investice, aby registroval svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele a vlastnickou a řídicí strukturu cílové osoby prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bude moci MPO vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje může MPO zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur zahr. investora a cílové osoby. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim zahr. investor o svých skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře sdělil stejně jako vlastnickou a řídicí strukturu cílové osoby, pokud daný zahr. investor do CERTIFIX Databáze zaregistroval svou vlastnickou a řídicí strukturu a/nebo vlastnickou a řídicí strukturu cílové osoby.

Kde je povinnost uvedena? § 2 odst. 1 písm. c), § 5 písm (a) a § 9 (1) (c) a (j) zákona o prověřování zahraničních investic (návrh)

Podrobná analýza se nachází ZDE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (ÚOHS)

spojení soutěžitelů

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při posuzování účinků spojování soutěžitelů hodnotí, kromě jiného, zda a jak jeden či více soutěžitelů kontrolují přímo či nepřímo jednoho či více jiných soutěžitelů. Za spojení soutěžitelů považuje zákon o ochraně hospodářské soutěže situaci, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat. ÚOHS může použít CERTIFIX pro zjištění, zda v konkrétních jím posuzovaných případech fyzické či právnické osoby, konečný veřejnoprávní subjekt nebo uspořádání bez právní osobnosti kontrolují jinou právnickou osobou nebo uspořádání bez právní osobnosti za účelem posouzení, zda dochází ke spojení soutěžitelů.

Jak CERTIFIX Software pomáhá rozkrývat? CERTIFIX prostřednictvím CERTIFIX Softwaru může významným způsobem pomoci ÚOHS a účastníkům řízení o spojení soutěžitelů zkrátit a zjednodušit řízení o povolení jejich spojení. Pokud by ÚOHS požadoval po účastnících řízení nebo jim doporučil, aby registrovali svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získali Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bylo by ověření této struktury a skutečných majitelů účastníků pro ÚOHS mnohem jednodušší; kdyby ÚOHS nařídil účastníkům řízení o spojení, aby se registrovali přes CERTIFIX Software, takoví účastníci by provedli rozkrytí vlastnické a řídicí struktury a skutečných majitelů sami a ÚOHS by mohl požadovat po příslušných účastnících pouze předložení originálů dokladových dokumentů o jejich vlastnické a řídicí struktuře, pokud by předložení takových originálů považoval ÚOHS za nutné.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? I kdyby ÚOHS nepožadoval předem po účastnících řízení o spojení, aby registrovali svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získal Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bude moci ÚOHS vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje mohou zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí vlastnických a řídicích struktur účastníků řízení o spojení. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim účastníci řízení o spojení o své vlastnické a řídicí struktuře sdělili, pokud daní účastníci do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovali.

Kde je povinnost uvedena? § 12, odst. 2 a 4 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže

Podrobná analýza se nachází ZDE

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ (ÚDHPSH)

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury. Podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích strany a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby (sponzor politické strany) přesáhl v jednom kalendářním roce částku 3 miliony Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle předchozí věty osobou ovládající nebo ovládanou.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? ÚDHPSH může používat CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje může zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost informací o skutečných majitelích sponzorů politických stran a jejich vlastnické (mateřské) struktuře (o jejich ovládajících osobách) stejně jako o jejich dceřiné struktuře (o osobách jimi ovládaných), pokud daný žadatel do CERTIFIX Databáze svou mateřskou strukturu a případně i dceřinou strukturu zaregistroval.

Kde je povinnost uvedena? § 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

Podrobná analýza se nachází ZDE

ORGÁNY DAŇ. SPRÁVY (FINANČNÍ ÚŘADY)

Povinnost ověřit rozkrytí vl. struktury. Orgány finanční (daňové) správy se musí zabývat otázkou rozkrývání vlastnických a řídicích struktur právnických osob a jejich skutečných majitelů zejména při odhalování daňových deliktů týkajících se obcházení povinnosti odvádět daň z příjmu právnických osob prostřednictvím vnitroskupinových transakcí v rámci nadnárodních skupin společností zasahujících do více daňových jurisdikcí. Bez rozkrytí vlastnické a řídicí struktury až po skutečné majitele, včetně dceřiných a sesterských struktur, není možné dovodit a prokázat obcházení zákona o dani z příjmů právnických osob a odhalovat kroky učiněné k umělému vytváření daňových ztrát právnických osob ve skupině.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? CERTIFIX umožňuje orgánům (finanční) daňové správy zejména prostřednictvím CERTIFIX Databáze zjistit celkovou korporátní strukturu předmětné právnické osoby, včetně mateřské (vlastnické) struktury, dceřiné a sesterské struktury. Určení celkové korporátní struktury, jejíž části se mohou nacházet mimo jurisdikci daného orgánu finanční správy, je nutné pro to, aby bylo možné identifikovat a posoudit vnitroskupinové toky finančních prostředků z hlediska pravidel transferových cen. Pokud právnická osoba registrovaná do CERTIFIX Databáze přes CERTIFIX Software rovněž připojila jednotlivé či konsolidované účetní závěrky a požadované údaje o obratu, daně ze zisku (ztráty) a zisku (ztrátě), jež se týkají jí samotné a entit v korporátní struktuře, jejíž je součástí, může CERTIFIX Databáze vzhledem k takové právnické osobě poskytnout příslušným (orgánům) daňové správy předběžný obrázek o tom, zda by se taková právnická osoba nemohla dopouštět obcházení povinností týkající se odvádění daně z příjmu právnických osob.

Kde je povinnost uvedena? Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů právnických osob, rozsudek NSS 9 Afs 57/2015 – 120 (body 38 – 40)

Podrobná analýza se nachází ZDE

ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ (OČTŘ)

Povinnost ověřit rozkrytí skut. majitele. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost stíhat pachatele trestných činů, včetně právnických osob a jejich skutečných majitelů, kteří prostřednictvím jejích ovládající skutečně držených podílů (účastí) mohou iniciovat či kontrolovat (kriminální) chování právnických osob, ve kterých mají takový podíl (účast). V rámci EU orgány činné v trestním řízení musí rovněž provádět zajištění majetku, včetně skutečně držené účasti, a důkazních prostředků, včetně dokladových dokumentů o skutečně držené účasti, na území, kde mají působnost, pro orgány činné v trestním řízení jiných členských států.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Orgány činné v trestním řízení si mohou v Databázi CERTIFIX si mohou náhledem do CERTIFIX Databáze ověřit, zda tam nenajdou informace a/nebo dokladové dokumenty o tom, kdo je skutečným majitelem právnických osob, které prošetřují nebo hodlají prošetřovat nebo zda dotčená fyzická osoba nemá přímý nebo nepřímý ovládající skutečně držený podíl (účast) v jedné či více právnických osob. Krom toho prostřednictvím Pískoviště mohou orgány činné v trestním řízení, jaký typ dokladových dokumentů musí získat, aby mohly prokázat nade vší pochybnost, že zjištěný skutečný majitel je opravdu skutečným majitelem s rozhodujícím vlivem v právnické osobě – vykonávané prostřednictvím ovládající skutečně držené účasti – , jež je vyšetřována pro spáchání jednoho či více trestněprávních činů.

Kde je povinnost uvedena? Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 418/201 o trestní odpovědnosti právnických osob, čl. 2 písm. (c) a (d) a čl. 3 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii

Podrobná analýza se nachází ZDE

DALŠÍ ORGÁNY – DOHLEDOVÉ ORGÁNY PODLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

Povinnost ověřit skut. majitele. CERTIFIX umožňuje každé právnické osobě prostřednictvím CERTIFIX Softwaru provést rozkrytí vlastnické a řídicí struktury jakékoli právnické osoby, včetně právnické osoby získávající veřejné zakázky, dotace investiční pobídky nebo provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk až po jejího skutečného majitele tak, aby informace o nich byly adekvátní, přesné a aktuální. Pokud by příslušný dohledový orgán podle zákona o střetu zájmů požadoval po dotčené právnické osobě – ohledně jejíhož skutečného majitele má podezření na střet zájmů – aby registrovala svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získala Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), bylo by pro dohledový orgán podle zákona o střetu zájmů jejího skutečného majitele a dotčené právnické osoby mnohem jednodušší; kdyby nařídil dotčené právnické osobě, aby se registrovala přes CERTIFIX Software, taková právnická osoba by provedla rozkrytí vlastnické a řídicí struktury (skutečně držené účasti) a skutečné majitele sama a dohledový orgán podle zákona o střetu zájmů by mohl požadovat po takové právnické osobě v rámci prováděné verifikace pouze předložení originálů dokladových dokumentů, je-li to nutné.

Jak CERTIFIX Databáze pomáhá ověřit rozkrytí? Alternativně, i kdyby příslušný dohledový orgán podle zákona o střetu zájmů nepožadoval předem po právnické osobě – ohledně jejíhož skutečného majitele má podezření na střet zájmů – aby registrovala svou vlastnickou a řídicí strukturu až po skutečné majitele prostřednictvím CERTIFIX Softwaru a získala Transparentní číslo (TransparencyID) a CERTIFIX číslo (CertifixID), takový dohledový orgán podle zákona o střetu zájmů bude moci vždy použít CERTIFIX Databázi jako ověřovací zdroj informací: z tohoto zdroje může zjišťovat informace a nahlížet do konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících správnost rozkrytí skutečných majitelů a vlastnických a řídicích struktur verifikovaných osob. Zároveň může porovnávat tyto doložené a certifikované informace v CERTIFIX Databázi s informacemi, které jim daná právnická osoba o jejích skutečných majitelích a vlastnické a řídicí struktuře (skutečně držené účasti) sdělila, pokud daná právnická osoba do CERTIFIX Databáze svou vlastnickou a řídicí strukturu zaregistrovala.

Kde je povinnost uvedena? § 4a, § 4b, § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Podrobná analýza se nachází ZDE