Přístupové podmínky

K DATABÁZI NECERTIFIKOVANÝCH SUBJEKTŮ (NON.CERTIFIX©) V RÁMCI BEZPLATNÉ ZÁKONNÉ LICENCE

(dále jen Podmínky NON.CERTIFIX©)

Podmínky NON.CERTIFIX© vymezují rozsah využití bezplatné zákonné licence a podmínky přístupu k Databázi NON.CERTIFIX© v rámci této licence ve smyslu § 92 a souvisejících ustanovení Autorského zákona.

  1. Úvodní ustanovení

1.1. TXP Association, z.s. drží veškerá příslušná právní oprávnění k databázi NON.CERTIFIX © ve smyslu autorského zákona (dále jen Pořizovatel a Databáze NON.CERTIFIX©).

1.2. Podmínky NON.CERTIFIX© vymezují rozsah využití bezplatné zákonné licence a podmínky přístupu k Databázi NON.CERTIFIX© v rámci této licence ve smyslu § 92 a dalších Autorského zákona. Tyto Podmínky NON.CERTIFIX© se vztahují pouze na oprávněné uživatele podle § 92 písm. c) Autorského zákona, tj. zejména orgány veřejné moci a další osoby uvedené níže v odstavci 1.4. nikoli na oprávněné uživatele podle § 92 písm. písm. a) a b) Autorského zákona; pokud jakákoli osoba má zájem o využití Databáze NON.CERTIFIX© jako oprávněný uživatel ve smyslu písm. a) a b) § 92 Autorského zákona, musí nejprve kontaktovat Pořizovatele za účelem ověření počátečního a průběžného plnění podmínek přístupu podle § 92 písm. a) a b) Autorského zákona uvedených v tomto zákoně a případně souvisejících právních předpisech.

1.3. Databáze NON.CERTIFIX obsahuje Necertifikované subjekty z hlediska transparentnosti jejich Korporátních struktur, zahrnující transparentnost jejich vlastnické a řídicí struktury až po jejich Skutečné majitele ve smyslu zákona AML a směrnice AML v rozsahu spolehlivosti, jež je vymezena v sekci 4. těchto Podmínek.

1.4. Pro účely těchto Bezplatných přístupových podmínek NON.CERTIFIX©:

(a) Podmínkami NON.CERTIFIX© se rozumí tento dokument o sedmi sekcích 1.-7. na stránkách 1 až 9;

(b) Autorským zákonem se rozumí český zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění;

(c) Databází NON.CERTIFIX© se rozumí strukturovaný a organizovaný soubor informací naplňující pojem databáze podle Autorského zákona složený z Profilů korporátních struktur těch Registrujících právnických osob, jejíž Korporátní struktury byly rozkryty, včetně Skutečného majitele a jsou zobrazeny na Profilu korporátní struktury, včetně Zprávy o rozkrytí korporátní struktury;

(d) Registrovanou právnickou osobou se rozumí právnická osoba, jejíž Korporátní struktura, včetně Skutečného majitele, byla rozkryta a je zobrazena na Profilu korporátní struktury;

(e) Necertifikovaným subjektem se rozumí právnická osoba, jejíž Korporátní struktura, včetně Skutečného majitele, byla rozkryta v rozsahu uvedeném v Sekci 3;

(f) Korporátní emailovou adresou se rozumí emailová adresa, jejíž znak za zavináčem identifikuje Konečný veřejnoprávní subjekt nebo Neziskovou právnickou osobu;

(g) Profilem korporátní struktury se rozumí zobrazení Korporátní struktury, včetně Skutečného majitele, Registrované právnické osoby v Databázi NON.CERTIFIX, jehož součástí je Zpráva o rozkrytí korporátní struktury;

(h) Uživatelem se rozumí Konečný veřejnoprávní subjekt nebo Nezisková právnická osoba, přičemž jejich práva vykonává fyzická osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 2.1., takže v rozsahu nutném pro výkon práv Konečného veřejnoprávního subjektu nebo Neziskové právnické osoby se práva a povinnosti vztahující se na Uživatele vztahují rovněž na tuto fyzickou osobu; Uživatel zahrnuje Oprávněného uživatele či Neoprávněného uživatele;

(i) Oprávněným uživatelem se rozumí Konečný veřejnoprávní subjekt, včetně jeho nižších organizačních složek na jakékoli úrovni a v jeho hierarchii samostatně stojících úřadů, či Nezisková právnická osoba, která splňuje požadavky uvedené v těchto Podmínkách NON.CERTIFIX, zejména podle odstavců 2.1. a 2.2., a která splnění těchto podmínek potvrdila podle 2.1.; Oprávněný uživatel zahrnuje Konečný veřejnoprávní subjekt a/nebo Neziskovou právnickou osobu jednající za Oprávněným účelem, včetně fyzické osoby;

(j) Oprávněným účelem se rozumí jakýkoli účel uvedený v § 92 písm. c) Autorského zákona.

(k) Neoprávněným uživatelem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, jež nesplňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v definici Oprávněného uživatele pod písm. (h) tohoto odstavce 1.4.

(l) Univerzálními definicemi CERTIFIX© se rozumí dokument obsahující seznam definic pojmů vztahujících se, kromě jiného, i na Databázi NON.CERTIFIX© a tyto Podmínky NON.CERTIFIX©, přičemž tento seznam obsahuje pojmy uvedené v těchto Podmínkách NON.CERTIFIX© začínající velkým písmenem, jež však v těchto Podmínkách NON. CERTIFIX© nejsou definovány, a to v souladu s odstavcem 7.1. těchto Podmínek NON. CERTIFIX©.

(m) Zprávou o korporátní struktuře nebo rovněž pouze Zprávou o rozkrytí se rozumí ucelený soubor strukturovaných informací týkající se předmětné Korporátní struktury zobrazený na profilu Korporátní struktury, který informuje:

(i) o rozkrytém obsahu předmětné Korporátní struktury, včetně Skutečného majitele,

(ii) rozsahu spolehlivosti obsahu předmětné Korporátní struktury, včetně Skutečného majitele.

2. Podmínky přístupu do Databáze NON.CERTIFIX©

2.1. Podmínkami NON.CERTIFIX© je vázán jakýkoli Uživatel Databáze NON.CERTIFIX©, přičemž okamžikem zatržení políčka souhlasu s těmito Podmínkami na přístupové webové stránce Databáze NON.CERTIFIX© vyjadřuje fyzická osoba, jež provedla toto zatržení jménem Uživatele, že:

(a) je oprávněna jednat vzhledem k právům a povinnostem uvedeným v těchto Podmínkách NON.CERTIFIX© jménem Uživatele, jehož název uvedla podle následujícího odstavce;

(b) Uživatel, za kterého jedná, stejně jako ona sama, jsou vázáni Podmínkami NON.CERTIFIX©.

Bez souhlasu vyjádřeného způsobem uvedeným v předchozí větě a splnění dalších podmínek uvedených v následujícím odstavci není Uživatel ani fyzická osoba, jež jejich jménem jedná vzhledem k Databázi NON.CERTIFIX©, oprávněna do Databáze NON.CERTIFIX© vstoupit.

2.2. Dalšími podmínkami získání přístupu do Databáze NON.CERTIFIX© je uvedení současného názvu existujícího Konečného veřejnoprávního subjektu nebo Neziskové právnické osoby a Korporátní emailové adresy fyzické osoby, jež jejím jménem jedná. V případě, že fyzická osoba, jež chce získat přístup do Databáze NON.CERTIFIX©, podmínky uvedené v předchozí větě nesplňuje, není oprávněna získat do Databáze NON.CERTIFIX© přístup.

2.3. Pokud má Pořizovatel pochybnosti o splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci nebo v těchto Podmínkách ze strany Uživatele nebo fyzické osoby, která jeho jménem jedná, vyzve takovou fyzickou osobu k prokázání identity vztahu k Uživateli a charakteru takového Uživatele, včetně toho, že se může dotázat příslušného Uživatele, zda uvedené podmínky splňuje jak Uživatel, tak ona, jež jeho jménem jedná. Pokud uvedená fyzická osoba ve lhůtě stanovené Pořizovatelem neprokáže nade vší pochybnost, že splňuje požadavky uvedené v předchozí větě tak, aby jak ona, tak Uživatel mohli být považováni za Oprávněné uživatele, nebo i bez předchozího zaslání takové výzvy do emailové schránky uvedené v předchozím odstavci je zcela zjevné, že Uživatel nebo fyzická osoba, která jeho jménem vůči Pořizovateli jedná, nesplňuje podmínky uvedené v předcházejícím odstavci nebo jiné požadavky uvedené v těchto Podmínkách NON:CERTIFIX©, může Pořizovatel kdykoli zablokovat takovému Uživateli existující přístup do Databáze NON.CERTIFIX© i jakýkoli přístup budoucí, a to jak Uživateli, tak fyzické osobě, která jejich jménem vzhledem k Databázi NON.CERTIFIX© jedná, a to na dobu určitou či neurčitou; stejně může Pořizovatel omezit přístup do jakýchkoli jiných databází, jichž je Pořizovatelem, nebo softwaru, jehož je provozovatelem.

2.4. Kdykoli a bez předchozího upozornění může Pořizovatel rovněž zablokovat existující přístup způsobem uvedeným v posledním předcházejícím odstavci jakémukoli Uživateli, jenž po získání přístupu poruší podmínky bezplatného užívání uvedené v Autorském zákoně a dále podrobněji rozvedené v těchto Podmínkách NON.CERTIFIX©. Stejně tak může zablokovat tento přístup jakékoli fyzické osobě, která jménem Uživatele vůči Pořizovateli jedná zejména, avšak nejen v případě, že fyzická osoba vstoupila do Databáze NON.CERTIFIX© použitím jiné než Korporátní emailové adresy.

2.5. Fyzická osoba jednající jménem Uživatele nemůže získat postavení spotřebitele, a tak možnost jako spotřebitel vůči Pořizovateli databáze jednat. Neoprávněný vstup do Databáze NON.CERTIFIX© fyzické osoby, jež nejedná jménem Uživatele, nezpůsobuje aplikaci ustanovení na ochranu spotřebitele.

3. Obsah Databáze NON.CERTIFIX

3.1. Databáze NON.CERTIFIX© zobrazuje vždy minimálně údaje o Podílech v Korporátní struktuře Registrované právnické osoby, a pokud existují, i o jejích Skutečných majitelích a Mateřské struktuře, jakož i údaje o Dokladových dokumentech prokazující prvně uvedené údaje, a to:

(a) k datu uvedenému u na Profilu korporátní struktury předmětné Registrované právnické osoby,

(b) v rozsahu uvedenému:

(i) v následujících odstavcích této sekce 3, a zároveň

(ii) ve Zprávě o rozkrytí Korporátní struktury dané Registrující právnické osoby.

Databáze NON.CERTIFIX© může navíc zobrazovat údaje o Dceřiné struktuře, pokud existuje, a je podle Zprávy o rozkrytí Korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© registrována, a/nebo Sesterské struktuře, pokud existuje, a je podle Zprávy o rozkrytí Korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© registrována.

3.2. Vzhledem k Subjektům v Korporátní struktuře obsahuje Databáze NON.CERTIFIX©:

(a) Základní údaje ohledně identifikace:

(i) Subjektů v Korporátní struktuře jako takových;

(ii) Podílu v Subjektech v Korporátní struktuře;

(iii) způsobu Ovládání přes podíl nebo jinak než přes podíl;

(iv) Dalších informací o podílu v případě, že se jedná o společnosti na akcie ohledně možných asymetrií mezi hlasovacími právy a právy na zisk.

(b) Dokladové údaje ohledně identifikace:

(i) Konstitutivních dokladových dokumentů, a případně

(ii) Pomocných dokladových dokumentů,

jež dokládají Základní údaje uvedené pod písm. (a).

Nejsou-li Základní údaje a/nebo Dokladové údaje dostupné v rozsahu uvedeném pod písm. (a) a/nebo (b) tohoto odstavce, je to uvedeno ve Zprávě o rozkrytí Korporátní struktury předmětné Registrované právnické osoby, jež je připojena k Profilu Korporátní struktury předmětné Korporátní struktury Registrované právnické osoby v Databázi NON.CERTIFIX©.

3.3. Vzhledem k Mateřské struktuře, pokud existuje a je v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uvedena, obsahuje údaje o Mateřských subjektech v rozsahu uvedeném v odstavci 3.2. zahrnujících identifikaci 100 % Podílu v Registrující právnické osobě a Mateřských subjektech.

3.4. Vzhledem k Dceřiné struktuře, pokud existuje a je v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uvedena, obsahuje údaje o Dceřiných subjektech v rozsahu uvedeném v odstavci 3.2. zahrnujících identifikaci 100 % Podílu v Dceřiných subjektech.

3.5. Vzhledem k Sesterské struktuře, pokud existuje a je v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uvedena, obsahuje údaje o Sesterských subjektech v rozsahu uvedeném v odstavci 3.2. zahrnujících identifikaci 100 % Podílu v Registrující právnické osobě a Sesterských subjektech.

3.7. Vzhledem k Vedlejším subjektům v Korporátní struktuře, pokud existují a jsou v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uvedeny, obsahuje Databáze NON.CERTIFIX©,

(a) Základní údaje ohledně identifikace:

(i) Vedlejších subjektů v Korporátní struktuře jako takových;

(ii) způsobu Ovládání jinak než přes podíl nebo způsobu zprostředkování výkonu Podílu;

(b) Dokladové údaje ohledně identifikace Konstitutivních dokladových dokumentů prokazujících existenci Vedlejších subjektů, jež dokládají Základní údaje uvedené pod písm. (a).

3.8. Vzhledem ke Skutečnému majiteli či majitelům Registrující právnické osoby, pokud existují a jsou v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uvedeny, obsahuje Databáze NON.CERTIFIX© Základní údaje ohledně identifikace:

(a) Skutečných majitelů jako takových;

(b) jejich podílů v Subjektech v Korporátní struktuře.

3.9. Vzhledem k Náhradnímu skutečnému majiteli Registrující právnické osoby, pokud existuje a je v Profilu korporátní struktury v Databázi NON.CERTIFIX© uveden, obsahuje Databáze NON.CERTIFIX©:

(a) Základní údaje ohledně jeho identifikace:

(b) Dokladové údaje ohledně identifikace:

(i) Konstitutivní dokladové dokumenty, a případně

(ii) Pomocné dokladové dokumenty,

jež dokládají Základní údaje uvedené pod písm. (a).

3.10. Informace o Mateřské, Dceřiné či Sesterské struktuře, pokud existují, a Registrující právnické osobě

(a) jsou na Profilu korporátní struktury uváděny v rozsahu Subjektů, jež jsou uvedeny ve veřejných rejstřících právnických osob vedených v České republice a

(b) mohou, avšak nemusí být uváděny v rozsahu, v jakém jsou vedeny ve zdarma vedených a dálkově přístupných rejstřících právnických osob členských zemí Evropské unie, jež tyto rejstříky vedou v následujících jazycích: slovenštině, francouzštině, němčině, angličtině.

4. Rozsah spolehlivosti Databáze NON.CERTIFIX©

4.1. Na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© týkající se Subjektů v Korporátní struktuře a Skutečných majitelů zobrazených na Profilu korporátní struktury se Oprávněný uživatel může spolehnout v následujícím rozsahu:

(a) z hlediska času, k datu uvedenému u předmětné Registrované právnické osoby na profilu korporátní struktury, jejíž je součástí;

(b) z hlediska rozsahu, tak jak je uveden:

(i) v následujících odstavcích této sekce 4, a zároveň

(ii) ve Zprávě o rozkrytí Korporátní struktury dané Registrující právnické osoby.

Ostatní údaje, jež jsou na Profilu korporátní struktury uvedeny, avšak nejsou uvedeny v následujících odstavcích této sekce 4 ani ve Zprávě o rozkrytí Korporátní struktury, jsou na Profilu korporátní struktury uvedeny pouze informativně a na takové údaje se tudíž nelze spolehnout

4.2. Vzhledem k Registrující právnické osobě, a pokud existuje, k její Mateřské struktuře, se Oprávněný uživatel může spolehnout na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© v rozsahu údajů:

(a) o existenci Mateřského subjektu, s výjimkou Korporátního subjektu v podobě Svěřenského fondu či obdobného uspořádání, včetně Investičního svěřenského fondu nebo Podílového fondu nebo s výjimkou Konečného soukromoprávního subjektu,

(b) o existenci, výši a charakteru Podílu, a to v rozsahu:

(i) plné celkové (100%) výše všech Podílů na každé vlastnické úrovni Mateřské struktury; není-li možné identifikovat podíly alespoň v rozsahu uvedeném níže v odstavci 4.4. pod písm. (b) a písm. (c) tak, aby v dané vlastnické úrovni společně dávaly plnou celkovou výši 100 %, je tato informace uvedena ve Zprávě o korporátní struktuře, a v rozkrývání dalších vlastnických úrovní Mateřské struktury, a případně Skutečných majitelů, již není pokračováno, takže se na Profilu vlastnické struktury nezobrazí;

(ii) výše a charakteru Podílů držených jednotlivými Subjekty, pokud výše jednotlivého podílu přesahuje 25 % nebo v rozsahu celkové výše a celkového počtu držitelů či vlastníků Podílů, pokud výše podílu je ve výši 25 % a nižší;

(c) o existenci a celkové výši Zvláštního podílu a jeho typů.

4.4. Vzhledem k Dceřiné a/nebo Sesterské struktuře Registrující právnické osoby, pokud existují, se Oprávněný uživatel může spolehnout na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© v rozsahu údajů:

(a) o existenci Dceřiného a/nebo Sesterského podílu v Korporátní struktuře, s výjimkou Korporátního subjektu v podobě Svěřenského fondu či obdobného uspořádání, včetně Investičního svěřenského fondu nebo Podílového fondu nebo Konečného soukromoprávního subjektu,

(b) o existenci, výši a charakteru Podílu, a to v rozsahu:

(i) plné celkové (100%) výše všech Podílů na každé vlastnické úrovni Dceřiné a/nebo Sesterské struktury, ve které má Registrující právnická osoba a/nebo Hlavní ovládaný dceřiný korporátní subjekt a/nebo Hlavní ovládaný sesterský subjekt Absolutní majoritní podíl nebo Většinový majoritní podíl; není-li možné identifikovat podíly alespoň v rozsahu uvedeném v tomto bodě (i), v následujícím bodě (ii) a/nebo pod písm. (c) tak, aby v dané vlastnické úrovni společně dávaly plnou celkovou výši 100 %, je tato informace uvedena ve Zprávě o korporátní struktuře, a v rozkrývání dalších vlastnických úrovní Dceřiné a/nebo Sesterské struktury, a případně Skutečných majitelů, již není pokračováno, takže se na Profilu vlastnické struktury nezobrazí;

(ii) výše a charakteru Podílů držených jednotlivými Subjekty, pokud výše jednotlivého podílu přesahuje 25 % nebo v rozsahu celkové výše a celkového počtu držitelů či vlastníků Podílů, pokud výše podílu je ve výši 25 % a nižší;

(c) o existenci a celkové výši Zvláštního podílu a jeho typů.

Databáze NON.CERTIFIX© nemůže v rámci Dceřiné a/nebo Sesterské struktury poskytnout spolehlivé informace o tom, zda Registrující právnická osoba a/nebo Hlavní ovládaný dceřiný korporátní subjekt a/nebo Hlavní ovládaný sesterský subjekt nemají ovládající podíl v jiném Dceřiném korporátním subjektu nebo jiném Sesterském korporátním subjektu.

4.3. Vzhledem k Vedlejším subjektům se Oprávněný uživatel může spolehnout na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© v rozsahu údajů o existenci Vedlejšího subjektu, s výjimkou situace, kdy má Vedlejší subjekt podobu Svěřenského fondu či obdobného uspořádání, včetně Investičního svěřenského fondu nebo Podílového fondu nebo s výjimkou Konečného soukromoprávního subjektu.

4.4. Vzhledem ke Skutečnému majiteli Registrující právnické osoby se Oprávněný uživatel může spolehnout na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© v rozsahu údajů o existenci takového Skutečného majitele.

4.5. Vzhledem k Náhradnímu skutečnému majiteli se Oprávněný uživatel může spolehnout na údaje v Databázi NON.CERTIFIX© v rozsahu údajů o existenci takového Skutečného majitele, s výjimkou situace, kdy je Náhradním skutečným majitelem nebo některý z Průběžných náhradních skutečných majitelů Svěřenský fond či obdobné uspořádání, včetně Investičního svěřenského fondu nebo Podílového fondu, nebo s výjimkou Konečného soukromoprávního subjektu.

5. Možnost uzavření Zvláštní licenční smlouvy k rozšířené placené databázi necertifikovaných subjektů

5.1. Uživatel může zaslat Pořizovateli výzvu k rozšíření Databáze NON.CERTIFIX©, jež představuje žádost o informaci ohledně možnosti uzavření zvláštní licenční smlouvy k rozšířené placené databázi necertifikovaných subjektů (dále jen Žadatel a Zvláštní licenční smlouva).

5.2. Nepodléhá-li Žadatel sankci uvedené v odstavci 2.3. nebo 2.4. výše, poskytne Pořizovatel Žadateli informace o podmínkách uzavření Zvláštní licenční smlouvy. Další jednání vedoucí k uzavření takové Zvláštní licenční smlouvy se řídí zvláštními podmínkami vztahujícími se k takové licenční smlouvě, které, kromě jiného, upraví, za jakých okolností se rozšířená část Databáze NON.CERTIFIX© stává veřejně dostupnou i o Subjekty v rámci Korporátních struktur a Skutečné majitele, jež byly předmětem uvedené Zvláštní licenční smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Databáze NON.CERTIFIX obsahuje pouze údaje, jež byly dříve zveřejněny ve veřejných rejstřících právnických osob vedených v České republice, případně zahraničních veřejných rejstřících, včetně rejstříků uspořádání bez právní osobnosti, a zahrnuje i údaje povinně zveřejňované právnickými osobami, případně uspořádáními bez právní osobnosti v souvisejících sbírkách listin či obdobných dokumentů či zveřejněných na jejich webových stránkách podle příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících zveřejňování dokumentů o hospodaření uvedených právnických osob a uspořádání bez právní osobnosti.

6.2. Vzhledem k tomu, že obsah Databáze NON.CERTIFIX© je založen na souladu údajů v ní uvedených s údaji ve veřejných rejstřících, je nutné v případě, že osobní údaj uvedený v Databázi NON.CERTIFIX© neodpovídá skutečnosti, musí fyzická osoba, jíž se tato nesrovnalost týká, docílit změny údaje neodpovídajícího skutečnosti nejdříve v předmětném veřejném rejstříku, aby příslušná změna předmětného osobního údaje mohla být provedena rovněž v databázi NON.CERTIFIX©, přičemž v této databázi bude provedena vždy až po účinnosti změny v příslušném veřejném rejstříku. Pokud již k uvedené změně ve veřejném rejstříku došlo, je třeba notifikovat změněné údaje a Dokladový dokument, jež je dokládá, na emailovou adresu info@certifix.eu. Pořizovatel může změnu v databázi NON.CERTIFIX© provést i bez takové notifikace, dozví-li se o ní z vlastní činnosti nebo na základě upozornění třetích osob.

6.3. Jediný osobní údaj, který fyzická osoba jednající jménem Uživatele do Databáze NON.CERTIFIX© přímo zadává, je její emailová adresa, pokud obsahuje její jméno a/nebo příjmení; dojde-li ke změně této její emailové adresy, může tuto svoji emailovou adresu změnit v Databázi NON.CERTIFIX© prostřednictvím funkce „Chci změnit svůj kontaktní e-mail.“

6.4. Další podrobnosti ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, jež tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jež jsou dostupné na www.certifix.eu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami NON.CERTIFIX© dává Uživatel i fyzická osoba, která jeho jménem jedná, souhlas s tím, aby na její Korporátní emailovou adresu byly zasílány informace o změnách týkajících se Databáze NON.CERTIFIX, jakož i nabídky jednoho či více dalších produktů Pořizovatele týkajících se transparentnosti Korporátních struktur nebo daňové transparentnosti či odpovědnosti nebo ověření podmínek statusu malého a/nebo středního podniku.

7.2. Pojmy začínající velkým písmenem, jež nejsou v těchto Podmínkách NON.CERTIFIX© definovány, jsou vymezeny v Univerzálních definicích CERTIFIX©, jež tvoří nedílnou součást těchto podmínek a jež jsou dostupné na www.certifix.eu.

7.3. Tyto Podmínky NON.CERTIFIX© se řídí českým právem a případné spory z nich podléhají českým soudům.

7.4. Tyto Podmínky NON.CERTIFIX© může Pořizovatel aktuálně změnit, přičemž informace o aktuální verzi těchto Podmínek je uvedena vždy na konci těchto Podmínek jako jejich poslední informace.

TXP Association © 12. března 2020 – verze 1

VerzePlatná odKe stažení
112.3.2020PDF