BEZPLATNÉ VSTUPNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY

BEZPLATNÉ VSTUPNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO CERTIFIX © SOFTWARE

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Software CERTIFIX © a Bezplatné vstupní licenční podmínky. Počítačový program CERTIFIX © je předmětem ochrany autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví podle následujících licenčních podmínek (dále jen CERTIFIX© Software a Bezplatné vstupní licenční podmínky). Název CERTIFIX, TXID.EU a CXID.EU jsou předmětem registrace jako ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro ochranu duševního vlastnictví (EUIPO). Stejně tak je předmětem ochrany práva duševního vlastnictví a spolkového práva název spolku TXP Association, z.s., který drží k CERTIFIX © Softwaru příslušná oprávnění k jeho provozování a též drží práva k výše uvedeným ochranným známkám  (dále jen Poskytovatel), loga a všechny názvy produktů uvedených na internetových doménách app.certifix.eu (dále jen Přístupová webová stránka) a dále na internetových doménách www.certifix.eu, www.certifix.cz a jejich subdoménách (dále jen Webové stránky, včetně Přístupové webové stránky). 

2. Bezplatná vstupní licenční smlouva. Bezplatnou vstupní licenční smlouvou se rozumí právní vztah mezi Poskytovatelem, na straně jedné, a Uživatelskou fyzickou osobou a po přistoupení rovněž uchazečskou právnickou osobou, na straně druhé, sestávající se z těchto Vstupních licenčních podmínek a údajů zadaných:

(a) Uživatelskou fyzickou osobou o sobě samé (dále jen Bezplatná základní vstupní licenční smlouva), a po přistoupení Uchazečské právnické osoby

(b) Uživatelskou fyzickou osobou o Uchazečské právnické osobě (dále jen Bezplatná rozšířená vstupní licenční smlouva).

3.  Uživatelská fyzická osoba. Uživatelskou fyzickou osobou se rozumí Přímý zástupce nebo Nepřímý zástupce Potenciální uchazečské právnické osoby. Okamžikem účinnosti přistoupení Uchazečské právnické osoby k Bezplatné vstupní licenční smlouvě se Uživatelská fyzická osoba stává Uchazečskou fyzickou osobou.

4a. Potenciální uchazečskou právnickou osobou se rozumí právnická osoba se zapsaným sídlem v členském státě Evropské unie, jež je povinna mít transparentní alespoň část Korporátní struktury až po jejího Skutečného majitele či jejich Skutečné majitele.

4b.  Uchazečská právnická osoba. Uchazečskou právnickou osobou se rozumí Potenciální uchazečská právnická osoba od okamžiku účinnosti přistoupení k Bezplatné základní vstupní licenční smlouvě podle odst. 2.6. těchto Podmínek.

5a. Přímý zástupce. Přímým zástupcem se rozumí fyzická osoba v postavení jednotlivého statutárního orgánu nebo člena kolektivního statutárního orgánu oprávněná zavazovat Potenciální uchazečskou právnickou osobu nebo Uchazečskou právnickou osobu vůči třetím stranám.

5b. Nepřímým zástupcem se rozumí právník registrovaný u příslušného regulatorního orgánu členského státu EU, jenž jedná jako zástupce Potenciální uchazečské právnické osoby nebo Uchazečské právnické osoby na základě smlouvy o zastoupení způsobem, jenž umožňuje zavazovat Potenciální uchazečskou právnickou osobu nebo Uchazečskou právnickou osobu vůči třetím osobám.

1. BEZPLATNÁ VSTUPNÍ LICENCE K CERTIFIX© SOFTWARU

1.1. Bezplatná vstupní licence a další poskytnutá práva. Poskytovatel poskytuje Uživatelské fyzické osobě:

(a) nevýhradní, bezplatnou a dále nijak nepřevoditelnou či pronajímatelnou či podnajímatelnou licenci k CERTIFIX © Softwaru, s výjimkou rozšíření této licence na Uchazečskou právnickou osobu podle těchto Podmínek, za účelem zadání Základních registračních údajů o Potenciální uchazečské právnické osobě v rozsahu dovoleném těmito Vstupními podmínkami a obsahem Softwaru CERTIFIX© pro dosažení účelu uvedeného v čl. 30 odst. 4 Směrnice AML, tedy ověření, aby informace o skutečném vlastnictví právnických osob a uspořádání bez právní osobnosti byly co možná nejvíce adekvátní, přesné a aktuální (dále jen Bezplatná vstupní licence);

(b) nezbytně nutné množství datového prostoru umožňujícího zadání a uchování informací podle předcházejícího písm. (a) za účelem možnosti opětovného vyvolání a zobrazení zadaných informací podle písm. (a) 

(i) Uživatelskou fyzickou osobou v maximálním objemu 0,5 GB v rámci účtu uvedeného v ustanovení následujícího písm. (c) (dále jen Doprovodný základní datový prostor);

(ii) Uživatelskou právnickou osobou v maximálním objemu 50 GB v rámci účtu uvedeného v ustanovení následujícího písm. (c) (dále jen Doprovodný rozšířený datový prostor);

(c) vytvoření účtu v CERTIFIX© Softwaru a jejich zpřístupnění prostřednictvím sítě internet, jenž umožňuje zadávání údajů týkající se Uchazečské právnické osoby (dále jen Vstupní uživatelský účet).

Okamžikem přistoupení uchazečské právnické osoby se práva obsažená v licenci podle tohoto odstavce rozšiřují i na Uchazečskou právnickou osobu.

1.2. Doba poskytnutí Bezplatné vstupní licence Uživatelské fyzické osobě. Bezplatnou vstupní licenci k  CERTIFIX© Softwaru podle těchto Podmínek poskytuje Poskytovatel Uživatelské fyzické osobě na dobu 3 měsíců, která:

(a) počíná běžet okamžikem uzavření Bezplatné vstupní licenční smlouvy podle odstavce 2.4. a 

(b) končí:

(i) uplynutím lhůty 3 měsíců, nedošlo-li v této lhůtě k události podle bodu (i) nebo (ii) bez ohledu na to, zda se Uživatelská fyzická osoba do CERTIFIX © Softwaru přihlásila či nikoli,

(ii) udělením Certifikace Uchazečské právnické osobě v podobě Čekatelské právnické osoby,

(iii) uzavřením Placené licenční smlouvy.

1.3. Doba poskytnutí Bezplatné rozšířené vstupní licence. Bezplatnou vstupní licenci k CERTIFIX© Softwaru podle těchto Vstupních licenčních podmínek poskytuje Poskytovatel Uchazečské právnické osobě na dobu 3 měsíců, která:

(a) počíná běžet okamžikem účinnosti jejího přistoupení k Bezplatné vstupní licenční smlouvě podle odstavce 3.4. a 

(b) končí uplynutím:

(i) uplynutím lhůty 3 měsíců, nedošlo-li v této lhůtě k události podle bodu (ii) nebo (iii) bez ohledu na to, zda se Uchazečská fyzická osoba do CERTIFIX © Softwaru přihlásila či nikoli, nebo

(ii) udělením Certifikace Uchazečské právnické osobě v podobě Čekatelské právnické osoby,

(iii) uzavřením Placené licenční smlouvy.

1.4. Oznámení o blízkém vypršení lhůty 3 měsíců a možnosti uzavřít Placenou licenční smlouvu nebo požádat o Certifikaci. Zašle-li Poskytovatel Uchazečské fyzické osobě Uchazečské právnické osoby oznámení o blízkém vypršení lhůty 3 měsíců a možnosti uzavřít Placenou licenční smlouvu nebo požádat o Certifikaci, může Poskytovatel ponechat Uchazečské právnické osobě oprávnění vyplývající z těchto Vstupních licenčních podmínek, zejména pak právo přístupu a užívání jejího Registračního účtu a uchování údajů a dokumentů na něm zaregistrovaných podle podmínek Placené licenční smlouvy nebo podle Certifikačních podmínek. Nezašle-li Poskytovatel Uchazečské fyzické osobě Uchazečské právnické osoby oznámení podle předchozí věty, má právo její Registrační účet uvedený v předchozí větě zablokovat a údaje i dokumenty na něm registrované kdykoli po uplynutí uvedené lhůty smazat, aniž by na to musel jakoukoli z osob uvedených v předchozí větě předem upozornit. Oznámení o blízkém vypršení lhůty 3 měsíců a možnosti uzavřít Placenou licenční smlouvu se ze strany Poskytovatele považuje za výzvu Uchazečské právnické osobě k podání nabídky na uzavření Placené licenční smlouvy.

1.5. Nedovolené užití Bezplatné vstupní licence. Uživatelská fyzická osoba bez ohledu na to, zda jedná sama za sebe či jménem Potenciální uchazečské právnické osoby nebo Uchazečské právnické osoby nesmí:

(a) žádné třetí straně dovolit či zprostředkovat užívání CERTIFIX © Softwaru nebo přístup k němu prostřednictvím přístupových údajů, jež tento Uživatel k Softwaru CERTIFIX © obdržel;

(b) užívat CERTIFIX © Software jinak než pro potřeby Uchazečské právnické osobě a ukládat v CERTIFIX © Softwaru jiné informace než ty uvedené pod písm. (a) odst. 1.3.;

(c) zpětně překládat, dekompilovat nebo jiným způsobem překládat zdrojový kód CERTIFIX © Softwaru ani se jiným způsobem pokoušet o odvození zdrojového kódu z CERTIFIX © Softwaru; 

(d) měnit nebo vytvářet odvozené práce na základě CERTIFIX © Softwaru; nebo 

(e) vytvářet, vyvíjet, licencovat, instalovat, používat nebo implementovat jakýkoli software nebo služby za účelem vytvoření obchvatu, aktivace, změny nebo poskytnutí přístupu, povolení či práv, jež porušují technická omezení v CERTIFIX © Softwaru. 

(dále jen Nedovolené užití licence).

1.6. Sankce za nedovolené užití Bezplatné vstupní licence. Získá-li Uživatelská fyzická osoba bez ohledu na to, zda jedná sama za sebe či jménem Potenciální uchazečské právnické osoby nebo Uchazečské právnické osoby přes nepravdivost zadaných údajů přístup do CERTIFIX © Softwaru pro sebe nebo pro Uchazečskou právnickou osobu, může Poskytovatel tento přístup kdykoli na neomezenou dobu zablokovat Uživatelské fyzické osobě, a to i v podobě Uchazečské fyzické osoby, a Uchazečské právnické osobě a smazat údaje zadané na Vstupním uživatelském účtu Uživatelské fyzické osoby, a to i v podobě Uchazečské fyzické osoby, a Uživatelské právnické osoby. Ani jedna z uvedených osob nemá právo na náhradu škody, pokud ji v důsledku úkonu Poskytovatele podle předcházející věty jakákoli škoda vznikne.

2. UZAVŘENÍ A VZNIK BEZPLATNÉ ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

2.1. Nezávazná nabídka Uživatelské fyzické osoby. Vyplněním pravdivých údajů na webové stránce „Vytvořit účet“ (dále jen Vstupní webová stránka) činí Uživatelská fyzická osoba nezávaznou nabídku Poskytovateli na uzavření Bezplatné vstupní licenční smlouvy. 

2.2. Pravdivost a nepravdivost zadaných údajů. Údaje musí být pravdivé k okamžiku odeslání nezávazné nabídky, tj. okamžikem stisknutí tlačítka „Registrovat se“ na Vstupní webové stránce. není-li alespoň jeden údaj zadaný na Vstupní webové stránce pravdivý, nezávazná nabídka se nemůže stát závaznou a nedojde k uzavření Bezplatné vstupní licenční smlouvy. Získá-li Uživatelská osoba přes nepravdivost zadaných údajů přístup do CERTIFIX © Softwaru, může jí Poskytovatel tento přístup kdykoli na neomezenou dobu zablokovat a smazat údaje zadané na Registračním účtu Uživatelské osoby. Uživatelská osoba nemá právo na náhradu škody, pokud ji v důsledku úkonu Poskytovatele podle předcházející věty jakákoli škoda vznikne.

2.2. Závazná nabídka Uživatelské fyzické osoby. Potvrzením emailové zprávy zaslané Certifikátorem na emailovou adresu Uživatelské fyzické osoby zadané na Vstupní webové stránce touto osobou, se nezávazná nabídka Uživatelské fyzické osoby stává vůči Poskytovateli závaznou.

2.3. Akceptace nabídky Poskytovatelem. Poskytovatel může akceptovat závaznou nabídku Uživatelské fyzické osoby, aniž by ji o této akceptaci musel informovat, vytvořením Vstupního uživatelského účtu pro tuto Uživatelskou fyzickou osobu ve lhůtě nejdéle 72 hodin od odeslání závazné nabídky podle předcházejícího odstavce 2.2. Nedojde-li k vytvoření Vstupního uživatelského účtu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, považuje se závazná nabídka Uživatelské fyzické osoby ze strany Poskytovatele za odmítnutou, nevyrozumí-li v uvedené lhůtě Poskytovatel Uživatelskou fyzickou osobu o možnosti zopakování učinění závazné nabídky.

2.4. Uzavření Bezplatné základní vstupní licenční smlouvy. Akceptací závazné nabídky učiněné Uživatelskou fyzickou osobou ze strany Poskytovatele dochází k uzavření Bezplatné základní vstupní licenční smlouvy. Účinnost uzavření Bezplatné vstupní licenční smlouvy je odložena do okamžiku Vzniku Bezplatné vstupní licenční smlouvy podle následujícího odstavce.

2.5. Vznik Bezplatné základní vstupní licenční smlouvy. Bezplatná základní vstupní licenční smlouva vzniká okamžikem, kdy se Uživatelská fyzická osoba úspěšně přihlásí na Vstupní uživatelský účet v CERTIFIX © Softwaru, je-li splněna podmínka uvedená výše v odstavci 2.2. ohledně pravdivosti zadaných údajů; není-li podmínka pravdivosti zadaných údajů podle odstavce 2.2. splněna, vzniká Uživatelské fyzické osobě povinnost nečinit jakékoli kroky k získání přístupu na Vstupní uživatelský účet v CERTIFIX © Softwaru. 

3. UZAVŘENÍ A VZNIK BEZPLATNÉ ROZŠÍŘENÉ VSTUPNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

3.1. Závazná nabídka Uživatelské fyzické osoby. Vyplněním pravdivých údajů na webové stránce v CERTIFIX © Softwaru požadující vyplnění údajů o budoucí Registrující právnické osobě (dále jen Registrující webová stránka) činí Uživatelská fyzická osoba jménem Uživatelské právnické osoby Poskytovateli závaznou nabídku na přistoupení k Bezplatné vstupní základní licenční smlouvě. 

3.2. Pravdivost a nepravdivost zadaných údajů. Údaje musí být pravdivé k okamžiku odeslání závazné nabídky, tj. okamžikem stisknutí tlačítka „Vytvořit novou korporátní strukturu“ na Vstupní webové stránce. Není-li alespoň jeden údaj zadaný na Registrující webové stránce pravdivý, nedojde k přistoupení Potenciální uchazečské právnické osoby k Bezplatné vstupní licenční smlouvě. Získá-li Uchazečská právnická osoba přes nepravdivost údajů zadaných její Uživatelskou fyzickou osobou Vstupní uživatelský účet na své jméno a přístup do CERTIFIX © Softwaru, může Poskytovatel oběma uvedeným osobám tento přístup kdykoli na neomezenou dobu zablokovat a smazat údaje zadané na uvedeném účtu. Uchazečská právnická osoba ani Uživatelská fyzická osoba nemají právo na náhradu škody, pokud jakékoli z nich v důsledku úkonu Poskytovatele podle předcházející věty jakákoli škoda vznikne.

3.3. Akceptace nabídky Poskytovatelem. Poskytovatel může akceptovat závaznou nabídku Uživatelské fyzické osoby učiněnou jménem Potenciální uchazečské právnické osoby, aniž by ji o této akceptaci musel informovat uplynutím lhůty 48 hodin od odeslání závazné nabídky podle předcházejícího odstavce 3.2., nedojde-li k události podle následující věty. Sdělí-li Poskytovatel Potenciální uchazečské právnické osobě ve lhůtě uvedené v předcházející větě oznámením doručeným na Vstupní uživatelský účet Uživatelské fyzické osoby, že její nabídku neakceptuje k přistoupení Potenciální uchazečské právnické osoby k Bezplatné základní vstupní licenční smlouvy nedojde; v takovém případě se považuje se závazná nabídka Potenciální uchazečské právnické osoby učiněná její Uživatelskou fyzickou osobou osoby ze strany Poskytovatele za odmítnutou a Poskytovateli okamžikem doručení oznámení vznikají práva uvedená výše v odst. 1.6.

3.4. Účinnost přistoupení k Bezplatné vstupní licenční smlouvě Uchazečskou právnickou osobou. Přistoupení k Bezplatné vstupní licenční smlouvě Uchazečskou právnickou osobou je účinné okamžikem akceptace závazné nabídky podle předcházejícího odstavce 3.3., je-li splněna podmínka uvedená výše v odstavci 3.2. ohledně pravdivosti zadaných údajů; není-li podmínka pravdivosti zadaných údajů podle odstavce 3.2. splněna, vzniká Potenciální uchazečské právnické osobě, včetně Uchazečské právnické osoby, povinnost zajistit neprodleně prostřednictvím své Uživatelské fyzické osoby, včetně Uchazečské fyzické osobě, smazání nepravdivých údajů, jakož i smazání jejího Vstupního uživatelského účtu. Není-li povinnost uvedená v předchozí větě neprodleně splněna, může zajistit její splnění Poskytovatel, aniž by o tom musel jakoukoli z osob uvedenou v předcházející větě předem či poté informovat.

3.5. Informování Uchazečské právnické osoby o jejím přistoupení k Bezplatné vstupní licenční smlouvě. Uživatelská fyzická osoba, ať už v postavení Přímého zástupce nebo Nepřímého zástupce má povinnost informovat statutární orgán Potenciální uchazečské právnické osoby o tom, že Uživatelská fyzická osoba přistoupila jménem Potenciální uchazečské právnické osoby, jež se přistoupením mění na Uchazečskou právnickou osobu, k Bezplatné vstupní licenční smlouvě. Nesplnění této povinnosti ze strany Potenciální uchazečské právnické osoby nemá vliv na účinnost tohoto přistoupení ze strany Potenciální uchazečské právnické osoby, jež se přistoupením mění na Uchazečskou právnickou osobu, přičemž tato právnická osoba nemůže po Poskytovateli vznášet v této souvislosti jakékoli nároky; tyto nároky se vypořádají vždy a pouze mezi Uživatelskou fyzickou osobou a Potenciální uchazečskou právnickou osobou, resp. Uchazečskou právnickou osobou.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Vymezení nedefinovaných pojmů.  Pro účely těchto Podmínek se rozumí:

(a) Certifikací verifikovaná forma Certifikačního vztahu, v rámci které došlo podle Certifikačních podmínek k ověření Poskytovatelem v podobě Certifikátora:

(i) Transparentního prvku alespoň Mateřské struktury v rámci Korporátní struktury Registrující právnické osoby, a

(ii) Komunikačního prvku Registrující právnické osoby.

(b) Korporátní emailovou adresou emailová adresa, jejíž část: 

(i) před zavináčem (@) identifikuje jméno a příjmení Uživatelské fyzické osoby a/nebo její pozici či funkci v Potenciální uchazečské právnické osobě, včetně Uchazečské právnické osoby, a 

(ii) za zavináčem (@) jednoznačně identifikuje Potenciální uchazečskou právnickou osobu, včetně Uchazečské právnické osoby;

(c) Placenou licenční smlouvou licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Uchazečskou právnickou osobou uzavřená po uplynutí lhůty 3 měsíců od uzavření Bezplatné základní vstupní licenční smlouvy, nedošlo-li v takové lhůtě k Certifikaci;

(d) Směrnicí AML směrnice (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, v platném znění, včetně ve znění směrnice (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018.

4.2. Ostatní nedefinované pojmy. Pojmy začínající velkým písmenem, jež nejsou v těchto Bezplatných vstupních licenčních podmínkách definovány, jsou vymezeny v CERTIFIX © Univerzálních definicích, jež tvoří nedílnou součást těchto podmínek a jež jsou dostupné na www.certifix.eu.

4.3. Změny bezplatných vstupních licenčních podmínek. Tyto Bezplatné vstupní licenční podmínky může Poskytovatel čas od času změnit, přičemž informace o aktuální verzi těchto Bezplatných vstupních licenčních podmínek je uvedena vždy na konci těchto Bezplatných vstupních licenčních podmínek jako jejich poslední informace.

4.4. Rozhodné právo a příslušné soudy. Tyto Vstupní podmínky i Bezplatná vstupní licenční smlouva se řídí českým právem a případné spory z nich podléhají českým soudům.

TXP Association © 8. června 2020 – verze 1

VerzePlatnost odStažení
18.6.2020PDF